۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

دکتر طیبه برهانی نژاد

متخصص داخلی 

رتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس بخش داخلی (جنرال)

دکتر نفیسه پیشگوئی

متخصص داخلی

رتبه علمی: استادیار

سمت : عضو هیئت علمی