۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۵ آذر   

                                                                            

برنامه راند آموزشی دستیاران در آذرماه97   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *تصمیم گیری در مورد انتخاب بیمارستان دستیاران معرفی شده به بخش قلب توسط آقای دکتر موذن زاده انجام میشود.

طرح: دکتر نعمت اللهی                        دستیارارشد داخلي : دكترشفیعی

تذكر : دستياران بخشهاي مختلف داخلي موظفند قبل از راند آموزشي اتندينگ يك WORKING ROUND داشته باشند . بطوريكه تا قبل از ساعت 12 كليه كارهاي مورد لزوم بيماران انجام و با درخواست شده باشد.  هیچ اعتراضی مورد قبول نیست.                        

                                                                            دكتر  رستم یزدانی-مدير گروه داخلي