۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر  

                                                   برنامه راند آموزشي رزيدنتهاي گروه داخلی در آبان ماه سال 97

مكان

بخش

اتندينگ

 

رزيدنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيمارستان افضلي پور

ريه

 

 

عفوني

 

 

 

گوارش

 

 

 

اورژانس

 

 

طب اورژانس

 

 

 

غدد

 

 

 

 

 

رادیولوژی

دكترخراساني دکتر هاشمی دكتر ثمره فكري -دکتریزدانی دکتر شفاهیدکتر شفیع پور- دکتر توحیدی

 

 

دكتر سلاجقه دکتر صراف زاده - دکتر فرخ نیا - دکتر بوریا زاده- دکتر ابوسعیدی- دکتر کرمی پورزارعی- دکتر یوسفی- دکتر قاسم زاده

 

 

 

دكتر حياتبخش- دكتر درويش مقدم - دکترسیدمیرزایی دکتر زاهدی- دکتر احمدی- دکتر خالصی- دکتر سعیدپور

 

 

 

دکتر ترابیان-  دکتر پزشکی- دکترفرانک سلاجقه- دکتر جمالیزاده

 

 

 

 اساتید طب اورژانس

 

 

 

 

دکتر  سنجری دكتر گذشتي دكتر يوسف زاده- دکتر مختاری

 

 

 

 

 

دکترفهیمی

دکتر باقری- حسنی سعدی- ثابت- میرحسینی

 

 

دکتر حاج جعفری- بقایی- باقری نژاد

 

 

 

دکتر فرجامی- طیاری- پورعلی- محمدی نژاد

 

 

 

دکتر سروش- سعیدی- باغیانی- داوری- رشیدی نژاد- برف زاده

 

 

 

دکتر گلستانی- غربا- نصیریانی- حسینی

 

 

 

 

 

 

بيمارستان باهنر

هماتولوژي

 

 

بخش جنرال

 

 

 

ICU

دكتر كلانتري دکتر نعمتی دکتر معاضد- دکتر پورحسینی

 

 

دکتر برهانی نژاد - دکتر پیشگویی- دکتر اسدی

 

 

 

دکتر احمدی نژاد

دکتر علینقی- دکتر یزدانی- نوراللهی

 

 

دکتر یوسفی- کاردوست- سعیدی نژاد- کریمی

 

 

دکتر نعمت اللهی- صوری

درمانگاه افضلی پور

درمانگاه

 

 

دکتر صالحی- دکتر اسفندیارپور

بخش قلب*

*بخش قلب*

اساتید گروه قلب

دکتر کاظمی پور- اشرفی

 

 

 

بيمارستان شفا

 

 

 

 

 

روماتولوژي

 

 

 

نفرولوژي

 

 

 

اعصاب

 

دكتر شكيبي دكترعطاپور - دکتر رحیمی- دکتر حسن آقایی

 

 

 

دكتر آزمندياندکتر اطمینان دکتر حبیب زاده- دکتر فاطمه موسوی-دکترصابر-  دکتر مریم موسوی- دکتر شمس پور

 

 

 

 

  دکتر حمزه ای مقدم دکتر شفا دکتر صدیقی دکتر سیف الدینی دکتر ابراهیمی

دکتر احمدپور- مهدوی- عبداللهی

 

 

دکتر سازور- شعله ور- دانش- صابری

 

 

 

دکتر شفیعی

 

*تصمیم گیری در مورد انتخاب بیمارستان دستیاران معرفی شده به بخش قلب توسط آقای دکتر موذن زاده انجام میشود.

طرح: دکتر صباحی     دستیارارشد داخلي : دكترشفیعی

تذكر : دستياران بخشهاي مختلف داخلي موظفند قبل از راند آموزشي اتندينگ يك WORKING ROUND داشته باشند . بطوريكه تا قبل از ساعت 12 كليه كارهاي مورد لزوم بيماران انجام و با درخواست شده باشد.  هیچ اعتراضی مورد قبول نیست.                        

                                                                      دكتر  رستم یزدانی-مدير گروه داخلي