۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر  

                                              لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/8/97 لغایت 30/8/97

ایام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

جنرال/ انکو2/ انکو 1

عفونی

سه شنبه

1/8/97

دکتر معافی محمودپور ابویی هاوشکی زینلی

خواجویی

افضلی

افشین مهر

فروغی /  حسینی نسب

 

چهارشنبه

2/8/97

دکتر امانت افخمی رئیسی خداوردی -

جعفری

صالحی

مقدسی

مسلمی/ بحرینی

 

پنجشنبه

3/8/97

دکتر حسینی نسب فروغی موسوی دادبخش امیرزاده

بنی ابراهیمی

دیانت

ابویی

زینلی / هدایتی

 

جمعه

4/8/97

دکتر معافی- محمودپور-زنگی آبادی- اسدی- خداوردی

محمدی

زمانی

صالحی

افضلی/ خواجویی

 

شنبه

5/8/97

دکتر مسلمی زارع بحرینی افشین مهر- بنی ابراهیمی

امانت

هدایتی

هاوشکی

امیرزاده / جعفری

 

یکشنبه

6/8/97

دکتر افخمی رئیسی مقدسی ابویی -

دادبخش

مشایخی

خواجویی

زنگی آبادی/ زمانی

 

دوشنبه

7/8/97

دکتر هاوشکی معافی محمودپور- هدایتی صالحی

مسلمی

بحرینی

افشین مهر

زارع / محمدی

 

سه شنبه

8/8/97

دکتر امانت افخمی رئیسی خداوردی اسدی

زینلی

فروغی

بنی ابراهیمی

جعفری/ نودین نژاد

 

چهارشنبه

9/8/97

دکتر دیانت محمدی موسوی- دادبخش -

بحرینی

حسینی نسب

هاوشکی

مشایخی/ زنگی آبادی

 

پنجشنبه

10/8/97

دکتر فروغی جعفری زمانی نودین نژاد اسدی

معافی

محمودپور

مقدسی

ابویی/ امانت

 

جمعه

11/8/97

دکتر مسلمی زارع بحرینی مشایخی امیرزاده

افشین مهر

هدایتی

هاوشکی

دیانت /بنی ابراهیمی

 

شنبه

12/8/97

دکتر موسوی دادبخش افضلی محمدی فروغی

نودین نژاد

مقدسی

ابویی

افخمی / رئیسی

 

یکشنبه

13/8/97

دکتر زینلی خواجویی هاوشکی معافی زنگی آبادی

زمانی

اسدی

بنی ابراهیمی

خداوردی / حسینی نسب

 

دوشنبه

14/8/97

دکتر امیر زاده زارع بحرینی افخمی رئیسی

مشایخی

محمدی

صالحی

امانت / دیانت

 

سه شنبه

15/8/97

دکتر کلانتری اسدی افشین مهر بنی ابراهیمی افضلی

فروغی

زنگی آبادی

خواجویی

دادبخش / زینلی

 

چهارشنبه

16/8/97

دکتر مقدسی مشایخی نودین نژاد مسلمی زمانی

خداوردی

هاوشکی

زارع

محمدی/ امیرزاده

 

پنجشنبه

17/8/97

دکتر هدایتی صالحی کلانتری دادبخش فروغی

زنگی آبادی

زینلی

بحرینی

معافی/ افضلی

 

جمعه

18/8/97

دکتر خواجویی حسینی نسب ابویی دیانت جعفری

افخمی

امانت

محمودپور

رئیسی / موسوی

 

شنبه

19/8/97

دکتر افشین مهر بنی ابراهیمی صالحی کلانتری افضلی

مقدسی

دادبخش

مسلمی

زمانی / خداوردی

 

یکشنبه

20/8/97

دکتر امانت نودین نژاد محمدی دیانت حسینی نسب

ابویی

رئیسی

امیرزاده

محمودپور/ افخمی

 

دو شنبه

21/8/97

دکتر کلانتری موسوی زمانی هدایتی جعفری

زارع

خداوردی

بحرینی

افشین مهر/ اسدی

 

سه شنبه

22/8/97

دکتر مقدسی صالحی خواجویی مشایخی امیرزاده

افضلی

بنی ابراهیمی

معافی

حسینی نسب/ زینلی

 

چهارشنبه

23/8/97

دکتر مسلمی دیانت زمانی هدایتی -

کلانتری

جعفری

محمودپور

اسدی/ فروغی

 

پنجشنبه

24/8/97

دکتر موسوی نودین نژاد زارع بحرینی زنگی آبادی

رئیسی

افخمی

مشایخی

محمدی/ صالحی

 

جمعه

25/8/97

دکتر افشین مهر بنی ابراهیمی مقدسی ابویی هاوشکی

اسدی

موسوی

امیرزاده

کلانتری/ دادبخش

 

شنبه

26/8/97

دکتر صالحی خواجویی هدایتی محمدی زنگی آبادی

حسینی نسب

نودین نژاد

معافی

زمانی / جعفری

 

یکشنبه

27/8/97

دکتر زارع خداوردی مسلمی افضلی -

دیانت

افشین مهر

مشایخی

موسوی/ فروغی

 

دوشنبه

28/8/97

دکتر رئیسی امانت دادبخش زینلی حسینی نسب

محمودپور

کلانتری

امیرزاده

صالحی/ زنگی آبادی

 

سه شنبه

29/8/97

دکتر دیانت ابویی هاوشکی محمدی افضلی

هدایتی

معافی

زارع

نودین نژاد/ خداوردی

 

چهارشنبه

30/8/97

دکتر خواجویی محمود پور- زینلی مشایخی جعفری

موسوی

کلانتری

مسلمی

مقدسی/ اسدی

 

                                                                               

                                                                          دکتر  رستم یزدانی-     مدیرگروه داخلی