۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر  

ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/8/97 لغایت 30/8/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                      اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش   ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

بخش باهنر

مشاوره باهنر

ارشد بخش باهنر

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سه شنبه

1/8/97

دکتر عبداللهی باغیانی ملک ثابت

کاردوست

اسفندیارپور

برف زاده

محمدی

اسفندیارپور

یوسفی

اسفندیارپور

کریمی

احمد پور

فرجامی

نوراللهی

یزدانی

چهارشنبه

2/8/97

دکتر صابری میرحسینی حسینی

اشرفی

علی نقی

سعیدی نژاد

باقری نژاد

علی نقی

مهدوی

علی نقی

شعله ور

طیاری

سعیدی

پورعلی

صوری

پنجشنبه

3/8/97

دکتر نواللهی- محمدی- نصیریانی

حسنی سعدی

بقایی

عبداللهی باغیانی

کریمی

بقایی

کاردوست

بقایی

برف زاده

کاظمی

حاج جعفری

دانش

صالحی

جمعه

4/8/97

دکتر حسینی باقری نژاد- صابری

یوسفی

طیاری

پورعلی

رشیدی

طیاری

اشرفی

طیاری

میرحسینی

صباحی

شفیعی

شعله ور

صوری

شنبه

5/8/97

دکتر داوری عبداللهی ثابت

مهدوی

علی نقی

برف زاده

سعیدی نژاد

علی نقی

کاردوست

علی نقی

کریمی

سروش

باقری

محمدی نژاد

یزدانی

یکشنبه

6/8/97

دکتر حسینی نوراللهی-دانش

اشرفی

سعیدی

پورعلی

میرحسینی

سعیدی

حسنی سعدی

سعیدی

رشیدی

فرجامی

غربا

نصیریانی

سازور

دوشنبه

7/8/97

دکتر ثابت داوری پورعلی

یوسفی

صالحی

باقری نژاد

محمدی

صالحی

کاردوست

صالحی

سعیدی نژاد

گلستانی

حاج جعفری

عبداللهی

صوری

سه شنبه

8/8/97

دکتر برف زاده نصیریانی رشیدی

اشرفی

طیاری

میرحسینی

کریمی

طیاری

حسنی سعدی

طیاری

صابری

سروش

احمدپور

شعله ور

یزدانی

چهارشنبه

9/8/97

دکتر دانش نوراللهی باقری نژاد

مهدوی

صوری

محمدی/ پورعلی

داوری

صوری

یوسفی

صوری

ثابت

یزدانی

صالحی

حسینی

بقائی

پنجشنبه

10/8/97

دکتر رشیدی عبداللهی کریمی

اشرفی

طیاری

نصیریانی

برف زاده

طیاری

کاردوست

طیاری

شعله ور

باقری

کاظمی پور

سعیدی نژاد

یزدانی

جمعه

11/8/97

دکتر میرحسینی محمدی حسینی

حسنی سعدی

بقایی

پورعلی

نوراللهی

بقایی

مهدوی

بقایی

دانش

غربا

فرجامی

صابری

صالحی

شنبه

12/8/97

دکتر ثابت داوری برف زاده کریمی

یوسفی

سعیدی

نصیریانی

شعله ور

سعیدی

اشرفی

سعیدی

باغیانی

حاج جعفری

گلستانی

سعیدی نژاد

سازور

یکشنبه

13/8/97

دکتر محمدی میرحسینی صابری

کاردوست

اسفندیارپور

باقری نژاد

حسینی

اسفندیارپور

اشرفی

اسفندیارپور

رشیدی

کاظمی

سروش

دانش

یزدانی

دوشنبه

14/8/97

دکتر داوری باغیانی ثابت

حسنی سعدی

بقایی

کریمی

نوراللهی

بقایی

مهدوی

بقایی

نصیریانی

باقری

غربا

عبداللهی

طیاری

سه شنبه

15/8/97

دکتر برف زاده رشیدی پورعلی

اشرفی

علی نقی

شعله ور

باقری نژاد

علی نقی

یوسفی

علی نقی

میرحسینی

احمدپور

شفیعی

صابری

سازور

چهارشنبه

16/8/97

دکتر دانش عبداللهی ثابت

مهدوی

اسفندیارپور

سعیدی

کریمی

اسفندیارپور

حسنی سعدی

اسفندیارپور

داوری

احمد پور

کاظمی پور

نوراللهی

سعیدی

پنجشنبه

17/8/97

دکتر میرحسینی صابری پورعلی

کاردوست

علی نقی

برف زاده

نصیریانی

علی نقی

یوسفی

علی نقی

شعله ور

باقری

حاج جعفری

رشیدی

سازور

جمعه

18/8/97

دکتر باغیانی داوری باقری نژاد

کاردوست

سعیدی

محمدی

سعیدی نژاد

سعیدی

یوسفی

سعیدی

نوراللهی

گلستانی

غربا

حسینی

اسفندیارپور

شنبه

19/8/97

دکتر میرحسینی پورعلی ثابت

حسنی سعدی

علی نقی

برف زاده

صابری

علی نقی

مهدوی

علی نقی

دانش

فرجامی

سروش

شعله ور

صالحی

یکشنبه

20/8/97

دکتر نوراللهی حسینی باقری نژاد

یوسفی

یزدانی

رشیدی

محمدی

یزدانی

صوری

یزدانی

عبداللهی

کاظمی

احمدپور

نصیریانی

بقائی

دوشنبه

21/8/97

دکتر میرحسینی داوری- باغیانی

اشرفی

اسفندیارپور

دانش

برف زاده

اسفندیارپور

سعیدی

اسفندیارپور

کریمی

غربا

فرجامی

سعیدی نژاد

سازور

سه شنبه

22/8/97

دکتر رشیدی پورعلی حسینی

یوسفی

طیاری

شعله ور

محمدی

طیاری

کاردوست

طیاری

ثابت

حاج جعفری

گلستانی

عبداللهی

بقائی

چهارشنبه

23/8/97

دکتر دانش برف زاده نصیریانی

مهدوی

علی نقی

سعیدی/ نوراللهی

باقری نژاد

علی نقی

اشرفی

علی نقی

داوری

سازور

صالحی

باغیانی

صوری

پنجشنبه

24/8/97

دکتر میرحسینی صابری حسینی

حسنی سعدی

اسفندیارپور

پورعلی

شعله ور

اسفندیارپور

کاردوست

اسفندیارپور

ثابت

سروش

باقری

رشیدی

سعیدی

جمعه

25/8/97

دکتر نصیریانی باقری نژاد- باغیانی

اشرفی

صالحی

کریمی

سعیدی نژاد

صالحی

مهدوی

صالحی

محمدی نژاد

فرجامی

گلستانی

عبداللهی

سازور

شنبه

26/8/97

دکتر نوراللهی داوری پورعلی

کاردوست

سعیدی

حسینی

دانش

سعیدی

حسنی سعدی

سعیدی

رشیدی

غربا

کاظمی پور

صابری

صوری

یکشنبه

27/8/97

دکتر کریمی برف زاده محمدی

مهدوی

علی نقی

عبداللهی

ثابت

علی نقی

طیاری

علی نقی

میرحسینی

شفیعی

احمدپور

شعله ور

صالحی

دوشنبه

28/8/97

دکتر داوری باقری نژاد- باغیانی

یوسفی

اسفندیارپور

سعیدی/ ثابت

دانش

اسفندیارپور

سعیدی

اسفندیارپور

نصیریانی

حاج جعفری

سروش

صابری

بقائی

سه شنبه

29/8/97

دکتر پورعلی حسینی رشیدی

کاردوست

علی نقی

نوراللهی

میرحسینی

علی نقی

اشرفی

علی نقی

کریمی

گلستانی

باقری

عبداللهی

سازور

چهارشنبه

30/8/97

دکتر ثابت دانش باغیانی

مهدوی

صوری

شعله ور/ باقری نژاد

داوری

صوری

یوسفی

صوری

سعیدی نژاد

بقائی

اسفندیارپور

صابری

طیاری

 

   رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی