۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر  

برنامه چرخشی اینترنها در سه ماهه سوم 97 ( مهر، آبان و آذر )

مهر

آبان

آذر

بخش

15-1

30-16

15-1

30-16

15-1

 

30-16

ریه

زینلی

اسدی

مسلمی

بنی ابراهیمی

افشین مهر

محمودپور

هاوشکی

مشایخی

معافی

امیرزاده

افخمی

رئیسی

خداوردی

دیانت

محمدی

امانت

جعفری

دادبخش

موسوی

افضلی

صالحی

مقدسی

خواجویی

هدایتی

ابویی

حسینی نسب

نودین نژاد

زمانی

کلانتری

بحرینی

گوارش

زارع

بحرینی

صالحی

خواجویی

مهرشاد

حسینی نسب

زینلی

نودین نژاد

کلانتری

زمانی

امانت

افضلی

اسدی

مسلمی

زنگی آبادی

افخمی

رئیسی

خداوردی

دیانت

محمدی

 

دادبخش

موسوی

بنی ابراهیمی

افشین مهر

جعفری

ابویی

مشایخی

معافی

امیرزاده

محمودپور

غدد

خداوردی

امیرزاده

محمدی

ابویی

فروغی

زنگی آبادی

جعفری

نودین نژاد

کلانتری

مقدسی

زینلی

حسینی نسب

اسدی

معافی

محمودپور

دادبخش

موسوی

خواجویی

خون

هدایتی

نودین نژاد

زمانی

کلانتری

اسدی

خداوردی

دیانت

محمدی

زینلی

دادبخش

موسوی

فروغی

خواجویی

افشین مهر

بنی ابراهیمی

زنگی آبادی

هاوشکی

امانت

حسینی نسب

مسلمی

افخمی

رئیسی

افضلی

مقدسی

نفرولوژی

سیما فروغی

حسینی نسب

دادبخش

افضلی

موسوی

مرادی

زارع

بحرینی

صالحی

خواجویی

بنی ابراهیمی

افشین مهر

ابویی

مقدسی

هاوشکی

مشایخی

امیرزاده

محمد پور

معافی

مسلمی

زینلی

نودین نژاد

کلانتری

زمانی

زنگی آبادی

هدایتی

خداوردی

محمدی

دیانت

اسدی

روماتولوژی

زنگی آبادی

هاوشکی

ابویی

افخمی

رئیسی

هدایتی

صالحی

خواجویی

زارع

بحرینی

فروغی

مشایخی

امانت

جعفری

جنرال

دیانت

مشایخی

جعفری

مسلمی

هدایتی

زمانی

هاوشکی

فروغی

افخمی

رئیسی

بنی ابراهیمی

افشین مهر

درمانگاه افضلی پور

مرادی

امانت

بحرینی

صالحی

افضلی

زارع

مسمومیت

معافی

محمودی

مقدسی

زارع

اسدی

امیرزاده

زینلی

اورژانس

افعمی

رئیسی

امانت

جعفری

مقدسی

 

دادبخش

موسوی

بنی ابراهیمی

افشین مهر

افضلی

مشایخی

امیرزاده

معافی

محمودپور

حسینی نسب

نودین نژاد

کلانتری

هدایتی

زمانی

ابویی

زارع

بحرینی

خداوردی

محمدی

دیانت

مسلمی

صالحی

زنگی آبادی

هاوشکی

فروغی

 

دکتر شفیعی  - دستیار ارشد گروه داخلی