۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر  

اصلاحیه 1 ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/7/97 لغایت 30/7/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                       اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش   ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

بخش باهنر

مشاوره باهنر

ارشد بخش باهنر

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

یکشنبه

1/7/97

دکتر ثابت کریمی - باغبان

اشرفی

سعیدی

باقری نژاد

پورعلی

سعیدی

علی نقی

سعیدی

نورالهی

حاج جعفری

سروش

رشیدی

بقایی

دو شنبه

2/7/97

دکتر میرحسینی عبدالهی- صابری

یوسفی

صوری

سعیدی نژاد

شعله ور

صوری

سازور

صوری

برف زاده

احمد پور

صباحی

محمدی

اسفندیارپور

سه شنبه

3/7/97

دکتر باقری نژاد حسینی نورالهی

اشرفی

علی نقی

داوری

نصیریانی

علی نقی

بقایی

علی نقی

باغبان

باقری

گلستانی

ثابت

سعیدی

چهارشنبه

4/7/97

دکتر میرحسینی- رشیدی-  پورعلی

حسنی سعدی

سازور

کریمی

سعیدی نژاد

سازور

اسفندیارپور

سازور

محمدی

احمد پور

یزدانی

شعله ور

صالحی

پنجشنبه

5/7/97

دکتر دانش داوری- نصیریانی

یوسفی

طیاری

حسینی

نورالهی

طیاری

کاردوست

طیاری

باقری نژاد

کاظمی پور

صوری

ثابت

سعیدی

جمعه

6/7/97

دکتر میرحسینی- صابری- عبدالهی

مهدوی

طیاری

سعیدی نژاد

رشیدی

طیاری

حسنی سعدی

طیاری

کریمی

سروش

حاج جعفری

پورعلی

اسفندیارپور

شنبه

7/7/97

دکتر نورالهی- باغبان ثابت

یوسفی

صالحی

داوری

حسینی

صالحی

اشرفی

صالحی

نصیریانی

غربا

احمد پور

برف زاده

صوری

یکشنبه

8/7/97

دکتر رشیدی- محمدی- عبدالهی

مهدوی

سازور

صابری

میرحسینی

سازور

کاردوست

سازور

دانش

گلستانی

باقری

پورعلی

بقایی

دوشنبه

9/7/97

دکتر حسینی نصیریانی  باغبان

یوسفی

اسفندیارپور

باقری نژاد

نورالهی

اسفندیارپور

اشرفی

اسفندیارپور

برف زاده

غربا

فرجامی

داوری

صوری

سه شنبه

10/7/97

دکتر صابری- کریمی عبدالهی

کاردوست

بقایی

سعیدی نژاد

پورعلی

بقایی

مهدوی

بقایی

شعله ور

سروش

کاظمی پور

رشیدی

سازور

چهارشنبه

11/7/97

دکتر محمدی نورالهی باقری نژاد

اشرفی

طیاری

حسینی

ثابت

طیاری

یوسفی

طیاری

برف زاده

حاج جعفری

گلستانی

نصیریانی

یزدانی

پنجشنبه

12/7/97

دکتر پورعلی- عبدالهی کریمی

کاردوست

اسفندیارپور

صابری

دانش

اسفندیارپور

سازور

اسفندیارپور

سعیدی نژاد

فرجامی

باقری

شعله ور

سعیدی

جمعه

13/7/97

دکتر ثابت- نصیریانی- حسینی

یوسفی

علی نقی

باغبان

برف زاده

علی نقی

اشرفی

علی نقی

میرحسینی

صباحی

شفیعی

محمدی

یزدانی

شنبه

14/7/97

دکتر  کریمی- نورالهی صابری- داوری

مهدوی

سازور

عبدالهی

شعله ور

سازور

کاردوست

سازور

دانش

حاج جعفری

گلستانی

رشیدی

صالحی

یکشنبه

15/7/97

دکتر میرحسینی- باقری نژاد حسینی

اشرفی

سعیدی

محمدی

نصیریانی

سعیدی

یوسفی

سعیدی

باغبان

غربا

فرجامی

پورعلی

علی نقی

دوشنبه

16/7/97

دکتر صابری- ثابت عبدالهی

کاردوست

طیاری

کریمی

شعله ور

طیاری

مهدوی

طیاری

دانش

صباحی

احمدپور

نورالهی

یزدانی

سه شنبه

17/7/97

دکتر نصیریانی- داوری- حسینی

حسنی سعدی

بقایی

باقری نژاد

میرحسینی

بقایی

یوسفی

بقایی

سعیدی نژاد

سروش

کاظمی پور

محمدی

سازور

چهارشنبه

18/7/97

دکتر ثابت رشیدی ببرف زاده

مهدوی

یزدانی

پورعلی

عبدالهی

یزدانی

کاردوست

یزدانی

شعله ور

فرجامی

غربا

صابری

سعیدی

پنجشنبه

19/7/97

دکتر کریمی میرحسینی- دانش

حسنی سعدی

علی نقی

سعیدی نژاد

حسینی

علی نقی

یوسفی

علی نقی

محمدی

احمدپور

صباحی

نصیریانی

صالحی

جمعه

20/7/97

دکتر داوری برف زاده ثابت

کاردوست

سازور

شعله ور

باغبان

سازور

یوسفی

سازور

نورالهی

احمدپور

کاظمی پور

عبدالهی

صوری

شنبه

21/7/97

دکتر حسینی دانش کریمی

حسنی سعدی

اسفندیارپور

میرحسینی

محمدی

اسفندیارپور

اشرفی

اسفندیارپور

باقری نژاد

گلستانی

فرجامی

رشیدی

طیاری

یکشنبه

22/7/97

دکتر نورالهی پورعلی- داوری

یوسفی

صالحی

ثابت

شعله ور

صالحی

کاردوست

صالحی

صابری

شفیعی

صباحی

سعیدی نژاد

علی نقی

دوشنبه

23/7/97

دکتر باقری نژاد میرحسینی برف زاده

مهدوی

بقایی

رشیدی

کریمی

بقایی

حسنی سعدی

بقایی

باغبان

کاظمی پور

سروش

نصیریانی

صوری

سه شنبه

24/7/97

دکتر دانش- صابری- عبدالهی- نورالهی

کاردوست

اسفندیارپور

سعیدی نژاد

شعله ور

اسفندیارپور

اشرفی

اسفندیارپور

پورعلی

حاج جعفری

باقری

دانش

یزدانی

چهارشنبه

25/7/97

دکتر محمدی- کریمی- رشیدی

حسنی سعدی

علی نقی

برف زاده

باقری نژاد

علی نقی

یوسفی

علی نقی

حسینی

فرجامی

غربا

میرحسینی

طیاری

پنجشنبه

26/7/97

نورالهی داوری- دانش

اشرفی

اسفندیارپور

باغبان

عبدالهی

اسفندیارپور

مهدوی

اسفندیارپور

پورعلی

گلستانی

صوری

سعیدی نژاد

صالحی

جمعه

27/7/97

دکتر باقری- نصیریانی- ثابت

حسنی سعدی

بقایی

داوری-حسینی

رشیدی

بقایی

کاردوست

بقایی

برف زاده

باقری

غربا

محمدی

سعیدی

شنبه

28/7/97

دکتر صابریعبدالهی- کریمی

مهدوی

علی نقی

دانش

سعیدی نژاد

علی نقی

اشرفی

علی نقی

میرحسینی

صباحی

شفیعی

شعله ور

طیاری

یکشنبه

29/7/97

دکتر رشیدی محمدی- پورعلی

کاردوست

سعیدی

داوری

ثابت

سعیدی

حسنی سعدی

سعیدی

نصیریانی

کاظمی پور

سروش

برف زاده

بقایی

دوشنبه

30/7/97

دکتر باقری نژاد نورالهی باغبان - صابری

مهدوی

صالحی

شعله ور

دانش

صالحی

اشرفی

صالحی

داوری

باقری

یزدانی

سعیدی نژاد

صوری

 

رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی