۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر  

اصلاحیه 1 كشيك آنکالي اتندينگهاي گروه داخلي در اورژانس و بخشهاي داخلي عمومي عفوني و آندوسكوپي بيمارستانهاي افضلي پور  - باهنر شماره 2 (شفا )  در مهر  ماه سال 97

 

ایام هفته

تاریخ

اورژانس داخلي و ICU

آنکال بخش ریه بیمارستان افضلی پور

بخش آندوسكوپي و مشاوره

بخش كليه

بيمارستان شفا و بیمارستان باهنر و بیمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی بيمارستان شفا

 بخش خون

بیمارستان باهنر

بخش غدد بيمارستان  افضلی پور

 

بخش عفونی بیمارستان افضلی پور

اورژانس وICU  بیمارستان افضلی پور ( بخش عفونی )

بخش جنرال

بیمارستان باهنر

یکشنبه

1/7/97

دکتر جمالیزاده

دکتر توحیدی

دکتر حیاتبخش

دکتر آزمندیان

دکتر شکیبی

دکتر نعمتی

دکتر یوسف زاده

دکتر فرخ نیا

دکتر فرخ نیا

دکترپیشگویی

دوشنبه

2/7/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

3/7/97

"

دکتر ثمره فکری

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

4/7/97

"

"

دکتر زاهدی

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

5/7/97

"

"

"

دکتر اطمینان

دکتر رحیمی

"

"

"

"

"

جمعه

6/7/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

7/7/97

"

دکتر شفاهی

دکتر احمدی

"

"

"

"

دکتر بوریا زاده

دکتر بوریا زاده

"

یکشنبه

8/7/97

"

"

"

"

"

دکتر کلانتری

"

"

"

"

دوشنبه

9/7/97

دکتر پزشکی

"

"

دکتر مریم موسوی

"

"

دکتر مختاری

"

"

"

سه شنبه

10/7/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

11/7/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

12/7/97

"

"

دکتر خالصی

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

13/7/97

"

"

"

"

"

"

"

دکتر قاسم زاده

دکتر قاسم زاده

"

شنبه

14/7/97

"

دکتر شفیع پور

"

دکتر حبیب زاده

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

15/7/97

"

"

"

"

"

دکتر پورحسینی

"

"

"

"

دوشنبه

16/7/97

دکتر سلاجقه

"

"

"

"

"

دکتر سنجری

"

"

دکتر اسدی

سه شنبه

17/7/97

"

"

"

"

دکتر حسن آقایی

"

"

"

"

"

چهارشنبه

18/7/97

"

"

"

دکتر صابر

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

19/7/97

"

"

"

"

"

"

"

دکتر صراف زاده

دکتر صراف زاده

"

جمعه

20/7/97

"

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

21/7/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

22/7/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دو شنبه

23/7/97

دکتر ترابیان

"

"

دکتر شمس پور

"

دکتر معاضد

دکتر گذشتی

"

"

"

سه شنبه

24/7/97

"

دکتر یزدانی

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

25/7/97

"

"

"

"

"

"

"

دکتر یوسفی

دکتر یوسفی

"

پنجشنبه

26/7/97

"

"

دکتر احمدی

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

27/7/97

"

"

دکتر سیدمیرزایی

دکتر فاطمه موسوی

"

"

"

"

"

"

شنبه

28/7/97

"

دکتر هاشمی

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

29/7/97

"

"

"

"

دکتر شکیبی

"

"

"

"

"

دوشنبه

30/7/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

                                                                                    دکتر رستم یزدانی

                 مدیر گروه داخلی