۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر  

                                            لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/7/97 لغایت 30/7/97

ایام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

انکو1 جنرال/ انکو2

عفونی

یکشنبه

1/7/97

دکتر امانت مقدسی بنی ابراهیمی افشین مهر- حسینی نسب

زارع

افضلی

هاوشکی

کلانتری/ مرادی

امیری

دوشنبه

2/7/97

دکتر جعفری خداوردی- دیانت مشایخی امیرزاده

صالحی

محمدی

موسوی

زمانی / نودین نژاد

کرمی

سه شنبه

3/7/97

دکتر امانت افخمی رئیسی خواجویی مقدسی

هدایتی

بحرینی

ابویی

مرادی/ زنگی آبادی

قرائی خضری

چهارشنبه

4/7/97

دکتر معافی محمودپور مسلمی زینلی زارع

هاوشکی

جعفری

موسوی

افشین مهر/ بنی ابراهیمی

گنجعلی خانی

پنجشنبه

5/7/97

دکتر نودین نژاد- زنگی آبادی ابویی- هدایتی زمانی

افشین مهر

بنی ابراهیمی

فروغی

اسدی/ کلانتری

مکی نژاد

جمعه

6/7/97

دکتر امانت افخمی رئیسی خواجویی مقدسی

مشایخی

امیرزاده

افضلی

محمدپور/ بنی ابراهیمی

حجتی

شنبه

7/7/97

دکتر زمانی کلانتری حسینی نسب محمدی - اسدی

دادبخش

موسوی

هاوشکی

جعفری/ مسلمی

کرمی

یکشنبه

8/7/97

دکتر معافی محمودپور هاوشکی بنی ابراهیمی رئیسی

دیانت

خداوردی

افضلی

هدایتی / نودین نژاد

علائی راد

دوشنبه

9/7/97

دکتر مسلمی خواجویی صالحی زینلی - فروغی

امانت

جعفری

حسینی نسب

زنگی آبادی/ زمانی

نژاد سجادی

سه شنبه

10/7/97

دکتر اسدی خداوردی دیانت محمدی - کلانتری

رئیسی

افخمی

دادبخش

معافی/ افشین مهر

سلطانی نژاد

چهارشنبه

11/7/97

 

 

 

 

 

بحرینی

پنجشنبه

12/7/97

 

 

 

 

 

کرمی

جمعه

13/7/97

 

 

 

 

 

سلطانی نژاد

شنبه

14/7/97

 

 

 

 

 

قرائی خضری

یکشنبه

16/7/97

 

 

 

 

 

بحرینی

دوشنبه

16/7/97

 

 

 

 

 

مکی نژاد

سه شنبه

17/7/97

 

 

 

 

 

حجتی

چهارشنبه

18/7/97

 

 

 

 

 

بحرینی

پنجشنبه

19/7/97

 

 

 

 

 

نژادسجادی

جمعه

20/7/97

 

 

 

 

 

علائی راد

شنبه

21/7/97

 

 

 

 

 

قرائی  خضری

یکشنبه

22/7/97

 

 

 

 

 

سلطانی نژاد

دو شنبه

23/7/97

 

 

 

 

 

امیری

سه شنبه

24/7/97

 

 

 

 

 

علائی راد

چهارشنبه

25/7/97

 

 

 

 

 

مکی نژاد

پنجشنبه

26/7/97

 

 

 

 

 

امیری

جمعه

27/7/97

 

 

 

 

 

گنجعلی خانی

شنبه

28/7/97

 

 

 

 

 

حجتی

یکشنبه

29/7/97

 

 

 

 

 

نژاد سجادی

دوشنبه

30/7/97

 

 

 

 

 

گنجعلی خانی

                                                

                                                               دکتر  رستم یزدانی

                                                                مدیرگروه داخلی