۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر  

                                                                                                                       ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/7/97 لغایت 30/7/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                       اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش   ، ریه وعفونی

غدد وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

بخش باهنر

مشاوره باهنر

ارشد بخش باهنر

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

یکشنبه

1/7/97

دکتر ثابت نصیریانی داوری

اشرفی

سعیدی

باقری

نوراللهی

سعیدی

علی نقی

سعیدی

دانش

حاج جعفری

سروش

رشیدی

بقایی

دو شنبه

2/7/97

دکتر میرحسینی عبدالهی- صابری

یوسفی

صوری

سعیدی

شعله ور

صوری

سازور

صوری

برف زاده

احمد پور

صباحی

محمدی

اسفندیارپور

سه شنبه

3/7/97

دکتر باقری حسینی نورالهی

اشرفی

علی نقی

داوری

نصیریانی

علی نقی

بقایی

علی نقی

دانش

باقری

گلستانی

ثابت

سعیدی

چهارشنبه

4/7/97

دکتر میرحسینی- رشیدی- عبدالهی

حسنی سعدی

سازور

برف زاده

سعیدی

سازور

اسفندیارپور

سازور

محمدی

احمد پور

صوری

شعله ور

صالحی

پنجشنبه

5/7/97

دکتر دانش داوری- نصیریانی

یوسفی

طیاری

حسینی

نورالهی

طیاری

کاردوست

طیاری

باقری نژاد

کاظمی پور

بقایی

ثابت

سعیدی

جمعه

6/7/97

دکتر میرحسینی- صابری- عبدالهی

مهدوی

طیاری

سعیدی

رشیدی

طیاری

حسنی سعدی

طیاری

شعله ور

سروش

حاج جعفری

محمدی

اسفندیارپور

شنبه

7/7/97

دکتر نورالهی- باقری ثابت

یوسفی

صالحی

داوری

حسینی

صالحی

اشرفی

صالحی

نصیریانی

غربا

احمد پور

برف زاده

صوری

یکشنبه

8/7/97

دکتر رشیدی- محمدی- عبدالهی

مهدوی

سعیدی

صابری

میرحسینی

سعیدی

کاردوست

سعیدی

دانش

گلستانی

باقری

سعیدی

یزدانی

دوشنبه

9/7/97

دکتر حسینی نصیریانی ثابت

یوسفی

اسفندیارپور

باقری

نورالهی

اسفندیارپور

اشرفی

اسفندیارپور

برف زاده

غربا

فرجامی

داوری

سازور

سه شنبه

10/7/97

دکتر صابری- میرحسینی عبدالهی

کاردوست

بقایی

سعیدی

دانش

بقایی

مهدوی

بقایی

شعله ور

سروش

کاظمی پور

رشیدی

صالحی

چهارشنبه

11/7/97

دکتر محمدی نورالهی باقری

اشرفی

طیاری

حسینی

ثابت

طیاری

یوسفی

طیاری

برف زاده

حاج جعفری

گلستانی

نصیریانی

یزدانی

پنجشنبه

12/7/97

دکتر رشیدی- عبدالهی داوری

کاردوست

اسفندیارپور

صابری

دانش

اسفندیارپور

سازور

اسفندیارپور

سعیدی

فرجامی

باقری

شعله ور

سعیدی

جمعه

13/7/97

دکتر ثابت- نصیریانی- حسینی

یوسفی

علی نقی

باقری

برف زاده

علی نقی

اشرفی

علی نقی

میرحسینی

صباحی

شفیعی

محمدی

یزدانی

شنبه

14/7/97

دکتر نورالهی صابری- داوری

مهدوی

اسفندیارپور

عبدالهی

شعله ور

اسفندیارپور

کاردوست

اسفندیارپور

دانش

حاج جعفری

گلستانی

رشیدی

سازور

یکشنبه

15/7/97

دکتر میرحسینی- باقری حسینی

اشرفی

سعیدی

محمدی

نصیریانی

سعیدی

یوسفی

سعیدی

برف زاده

غربا

فرجامی

سعیدی

علی نقی

دوشنبه

16/7/97

دکتر صابری- ثابت عبدالهی

کاردوست

طیاری

رشیدی

شعله ور

طیاری

مهدوی

طیاری

دانش

صباحی

احمدپور

نورالهی

یزدانی

سه شنبه

17/7/97

دکتر نصیریانی- داوری- حسینی

حسنی سعدی

بقایی

باقری

میرحسینی

بقایی

یوسفی

بقایی

سعیدی

سروش

کاظمی پور

محمدی

سازور

چهارشنبه

18/7/97

دکتر ثابت رشیدی ببرف زاده

مهدوی

یزدانی

نورالهی

عبدالهی

یزدانی

کاردوست

یزدانی

شعله ور

فرجامی

غربا

صابری

سعیدی

پنجشنبه

19/7/97

دکتر دانش میرحسینی- باقری

حسنی سعدی

علی نقی

سعیدی

حسینی

علی نقی

یوسفی

علی نقی

محمدی

احمدپور

صباحی

نصیریانی

صالحی

جمعه

20/7/97

دکتر داوری برف زاده ثابت

کاردوست

سازور

شعله ور

صابری

سازور

یوسفی

سازور

نورالهی

احمدپور

کاظمی پور

عبدالهی

صوری

شنبه

21/7/97

دکتر حسینی دانش نصیریانی

حسنی سعدی

اسفندیارپور

میرحسینی

محمدی

اسفندیارپور

اشرفی

اسفندیارپور

باقری نژاد

گلستانی

فرجامی

رشیدی

طیاری

یکشنبه

22/7/97

دکتر نورالهی عبدالهی- داوری

یوسفی

صالحی

ثابت

شعله ور

صالحی

کاردوست

صالحی

صابری

شفیعی

صباحی

سعیدی

سعیدی

دوشنبه

23/7/97

دکتر باقری میرحسینی برف زاده

مهدوی

بقایی

رشیدی

محمدی

بقایی

حسنی سعدی

بقایی

حسینی

کاظمی پور

سروش

نصیریانی

صوری

سه شنبه

24/7/97

دکتر صابری- عبدالهی- نورالهی

کاردوست

اسفندیارپور

سعیدی

شعله ور

اسفندیارپور

اشرفی

اسفندیارپور

داوری

حاج جعفری

باقری

دانش

یزدانی

چهارشنبه

25/7/97

دکتر محمدی- ثابت- رشیدی

حسنی سعدی

علی نقی

برف زاده

باقری

علی نقی

یوسفی

علی نقی

حسینی

فرجامی

غربا

میرحسینی

طیاری

پنجشنبه

26/7/97

نورالهی داوری- دانش

اشرفی

اسفندیارپور

صابری

عبدالهی

اسفندیارپور

مهدوی

اسفندیارپور

شعله ور

گلستانی

صوری

سعیدی

صالحی

جمعه

27/7/97

دکتر باقری- نصیریانی- ثابت

حسنی سعدی

بقایی

حسینی

رشیدی

بقایی

کاردوست

بقایی

برف زاده

باقری

غربا

محمدی

سعیدی

شنبه

28/7/97

دکتر دانش صابری- عبدالهی

مهدوی

علی نقی

نورالهی

سعیدی

علی نقی

اشرفی

علی نقی

میرحسینی

صباحی

شفیعی

شعله ور

طیاری

یکشنبه

29/7/97

دکتر رشیدی محمدی- حسینی

کاردوست

سعیدی

داوری

ثابت

سعیدی

حسنی سعدی

سعیدی

نصیریانی

کاظمی پور

سروش

برف زاده

اسفندیارپور

دوشنبه

30/7/97

دکتر نورالهی میرحسینی - صابری

مهدوی

صالحی

شعله ور

دانش

صالحی

اشرفی

صالحی

داوری

باقری

یزدانی

سعیدی

صوری

 

 

                                                                                                                    رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی