۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ شهريور  

                                                                                                                 اصلاحیه 1 ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/6/97 لغایت 31/6/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                       اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش  ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

بخش  باهنر

مشاوره باهنر

ارشد بخش باهنر

شفا

ارشد شفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

پنجشنبه

1/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

2/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

3/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

4/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

5/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

6/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

7/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

8/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

9/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

10/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

11/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

12/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

13/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

14/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

15/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

16/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

17/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

18/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

19/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

20/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

21/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

22/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

23/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

24/6/97

نصیریانی-باقری- میرحسینی- مهدوی

سازور

حاج جعفری

کاردوست

گیلانی

حاج جعفری

سازور

حاج جعفری

ملک

گلستانی

گلستانی

عبدالهی

طیاری

یکشنبه

25/6/97

فاطمه جعفری- نفیسی

سعیدی

کاظمی پور

یوسفی

شیرین جعفری

کاظمی پور

سعیدی

کاظمی پور

دانش

سروش

حسنی سعدی

برف زاده

بقایی

دوشنبه

26/6/97

پورعلی-ملک- عبدالهی- مهدوی

علینقی

باقری

اشرفی

نوری

باقری

علینقی

باقری

مریم باقری

فرجامی

فرجامی

میرحسینی

صالحی

سه شنبه

27/6/97

صابری- دانش- برف زاده- یوسفی

بقایی

غربا

نفیسی

حسنی سعدی

غربا

بقایی

غربا

فاطمه جعفری

سازور

سازور

شیرین جعفری

اسفندیارپور

چهارشنبه

28/6/97

نصریانی- پورعلی- میرحسینی- کاردوست

سعیدی

حاج جعفری

باقری

ملک

حاج جعفری

مهدوی

حاج جعفری

نوری

علینقی

علینقی

گیلانی

یزدانی

پنجشنبه

29/6/97

صابری- برف زاده- عبدالهی- اشرفی

صوری

شفیعی

حسنی سعدی

نفیسی

شفیعی

صوری

شفیعی

شیرین جعفری

طیاری

طیاری

دانش

بقایی

جمعه

30/6/97

پورعلی- نصریانی-میرحسینی- یوسفی

صالحی

سروش

کاردوست

فاطمه جعفری

سروش

صالحی

سروش

باقری

سازور

سازور

ملک

سعیدی

شنبه

31/6/97

صابری- برف زاده- عبدالهی- اشرفی

صوری

احمدپور

گیلانی

مهدوی

احمدپور

صوری

احمدپور

نوری

فرجامی

فرجامی

دانش

اسفندیارپور

 

                                                                                                            رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی