۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۳ شهريور  

                                                                                                                         اصلاحیه 1 ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/6/97 لغایت 31/6/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                       اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش  ، ریه وعفونی

غدد وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

باهنر

ارشد باهنر

ارشد باهنر و مشاوره

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

پنجشنبه

1/6/97

دکتر مهدوی کاردوست

صالحی

شفیعی

حسنی سعدی

صالحی

شفیعی

صالحی

شفیعی

نوری

یزدانی

اکرمی

علینقی

جمعه

2/6/97

دکتر شیرین جعفری نفیسی

بقایی

سروش

نوری

گیلانی

سروش

بقایی

سروش

فاطمه جعفری

باقری

مهدوی

سازور

شنبه

3/6/97

دکتر حسنی سعدی قنبر نژاد

اسفندیارپور

فرجامی

یوسفی

صالحی

فرجامی

صلحی

فرجامی

مهدی زاده

حاج جعفری

کاردوست

علینقی

یکشنبه

4/6/97

دکتر شیرین جعفری - نفیسی

سعیدی

احمد پور

نوری

سعیدی

احمد پور

سعیدی

احمد پور

اشرفی

گلستانی

فاطمه جعفری

سازور

دوشنبه

5/6/97

دکتر اکرمی حسنی سعدی

سازور

صباحی

مهدوی

مهدوی

صباحی

صوری

صباحی

مهدی زاده

باقری

گیلانی

علینقی

سه شنبه

6/6/97

دکتر کاردوست قنبر نژاد

سعیدی

احمد پور

اشرفی

بقایی

احمد پور

بقایی

احمد پور

شیرین جعفری

غربا

فاطمه جعفری

طیاری

چهارشنبه

7/6/97

دکتر اکرمی حسنی سعدی

اسفندیارپور

سروش

مهدوی

اسفندیارپور

سروش

اسفندیارپور

سروش

مهدی زاده

صوری

گیلانی

علینقی

پنجشنبه

8/6/97

دکتر فاطمه جعفری - کاردوست

صالحی

صباحی

قنبر نژاد

نفیسی

صباحی

صالحی

صباحی

یوسفی

فرجامی

اشرفی

طیاری

جمعه

9/6/97

دکتر مهدی زاده - مهدوی

صوری

کاظمی پور

شیرن جعفری

اکرمی

کاظمی پور

صوری

کاظمی پور

یوسفی

گلستانی

حسنی سعدی

اسفندیارپور

شنبه

10/6/97

دکتر اشرفی قنبر نژاد

یزدانی

حاج جعفری

فاطمه جعفری

سازور

حاج جعفری

سازور

حاج جعفری

مهدوی

باقری

نفیسی

سعیدی

یکشنبه

11/6/97

دکتر شیرین جعفری -  حسنی سعدی

بقایی

فرجامی

یوسفی

بقایی

فرجامی

بقایی

فرجامی

مهدی زاده

کاظمی پور

گیلانی

طیاری

دوشنبه

12/6/97

دکتراکرمی قنبرنژاد

یزدانی

صباحی

فاطمه جعفری

صوری

صباحی

صوری

صباحی

اشرفی

سروش

نفیسی

سعیدی

سه شنبه

13/6/97

دکتر مهدی زاده یوسفی

صالحی

گلستانی

گیلانی

سازور

گلستانی

سازور

گلستانی

نوری

غربا

کاردوست

بقایی

چهارشنبه

14/6/97

دکتر شیرین جعفری - اکرمی

علینقی

احمد پور

قنبر نژاد

صوری

احمد پور

صوری

احمد پور

نوری

کاظمی پور

اشرفی

اسفندیارپور

پنجشنبه

15/6/97

دکتر یوسفی - نفیسی

طیاری

حاج جعفری

کاردوست

طیاری

حاج جعفری

طیاری

حاج جعفری

فاطمه جعفری

بقایی

گیلانی

سعیدی

جمعه

16/6/97

دکتر اشرفی قنبر نژاد

علینقی

غربا

نوری

حسنی سعدی

غربا

علینقی

غربا

مهدی زاده

شفیعی

کاردوست

یزدانی

شنبه

17/6/97

دکتر فاطمه جعفری - اکرمی

طیاری

صباحی

شیرین جعفری

صالحی

صباحی

صالحی

صباحی

گیلانی

فرجامی

نفیسی

اسفندیارپور

یکشنبه

18/6/97

دکتر مهدوی - یوسفی

سازور

حاج جعفری

کاردوست

سازور

حاج جعفری

سازور

حاج جعفری

مهدی زاده

سروش

اشرفی

سعیدی

دوشنبه

19/6/97

دکتر شیرین جعفری-اکرمی

صوری

باقری

گیلانی

یزدانی

باقری

یزدانی

باقری

قنبر نژاد

گلستانی

حسنی سعدی

بقایی

سه شنبه

20/6/97

دکتر اشرفی - مهدوی

صالحی

کاظمی پور

نفیسی

اسفندیارپور

کاظمی پور

اسفندیارپور

کاظمی پور

نوری

احمد پور

یوسفی

سازور

چهارشنبه

21/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

22/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

23/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

24/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

25/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو شنبه

26/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

27/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

28/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

29/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

30/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

31/6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی