۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد  

                                       لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/6/97 لغایت 31/6/97                                    

ایام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

انکو2 جنرال/ انکو

عفونی

پنجشنبه

1/6/97

ناصری زارع آئین مرادی سبزواری

فتحیان

علیزاده

مکی نژاد

علایی/ سلاجقه

دریجانی

جمعه

2/6/97

قوهستانی قنبری نژاد سجادی دهنوی- کریمی

زیارتی

رضایی

ریاحی

کیانی / افتتاح

صابری

شنبه

3/6/97

اسماعیلی سبزواری زین الدینی آئین حسن نیا

فتحیان

کرمی

امیرحسینی

سلاجقه / گنجعلی خانی

امین پور

یکشنبه

4/6/97

علیزاده صدیقی کیانی دایی زاده ریاحی

طالب زاده

قنبری

علایی

مرادی/ قوهستانی

سلطانی

دوشنبه

5/6/97

زیارتی رضایی اسماعیلی محمدی محیط

نژاد سجادی

کریمی

تیغ خورشید

زین الدینی / محدث

حافظ پور

سه شنبه

6/6/97

طالب زاده قنبری شیوخ گنجعلی خانی سلاجقه

دایی زاده

ناصری

سلطانی

مکی نژاد / علایی

کاظم زاده

چهارشنبه

7/6/97

محمدی علیزاده محیط زین الدینی مرادی

دهنوی

قوهستانی

ریاحی

حسن نیا / صدیقی

ابریشمی

پنجشنبه

8/6/97

نژاد سجادی کریمی زیارتی رضایی کرمی

افتتاح

مکی نژاد

سلطانی

فتحیان/ آئین

امین پور

جمعه

9/6/97

قنبری طالب زاده محیط صدیقی علیزاده

تیغ خورشید

امیرحسینی

دایی زاده

ریاحی / محمدی

محمودی

شنبه

10/6/97

حسن نیا افتتاح کرمی زین الدینی-مرادی

سلطانی

اسماعیلی

دهنوی

زیارتی / رضایی

ابریشمی

یکشنبه

11/6/97

تیع خورشید- آزاد- امیرحسینی ریاحی دایی زاده

قنبری

طالب زاده

مکی نژاد

محیط/ حسن نیا

رجبی

دوشنبه

12/6/97

فتحیان شیوخ گنجعلی خانی سلاجقه محدث

ناصری

زارع

علایی

کریمی / نژاد سجادی

خازنی

سه شنبه

13/6/97

زیارتی آئین رضایی علیزاده زین الدینی

محمدی

افتتاح

دهنوی

آزاد / سبزواری

علیزاده

چهارشنبه

14/6/97

سلطانی کیانی مرادی قوهستانی محدث

زارع

صدیقی

دایی زاده

ناصری/ مکی نژاد

مهرشاد

پنجشنبه

15/6/97

آزاد- امیرحسینی تیغ خورشید- اسماعیلی فتحیان

کرمی

دهنوی

گنجعلی خانی

محمدی / کریمی

خازنی

جمعه

16/6/97

صدیقی مکی نژاد سلطانی ریاحی دایی زاده

شیوخ

کیانی

سلاجقه

نژادسجادی / محدث

دریجانی

شنبه

17/6/97

کریمی حسن نیا افتتاح محمدی سبزواری

امیرحسینی

تیغ خورشید

علیزاده

آئین / آزاد

کاظم زاده

یکشنبه

18/6/97

علایی طالب زاده قنبری ناصری زارع

محدث

سلطانی

سلاجقه

قوهستانی / مرادی

علیزاده

دوشنبه

19/6/97

امیر حسینی تیغ خورشید- ریاحی آزاد- دایی زاده

نژادسجادی

اسماعیلی

آئین

صدیقی/ شیوخ

خازنی

سه شنبه

20/6/97

ناصری زارع کیانی سبزواری - دهنوی

زیارتی

رضایی

قنبری

کریمی / محیط

حافظ پور

چهارشنبه

21/6/97

نژاد سجادی افتتاح شیوخ گنجعلی خانی سلاجقه

قوهستانی

دایی زاده

علیزاده

امیر حسینی/ تیغ خورشید

صابری

پنجشنبه

22/6/97

علایی مکی  نژاد- محمدی محدث- اسماعیلی

کریمی

زیارتی

طالب زاده

کیانی/ صدیقی

محمودی

جمعه

23/6/97

فتحیان دهنوی ناصری زارع - قوهستانی

ریاحی

دایی زاده

شیوخ

آزاد/ سلطانی

مهرشاد

شنبه

24/6/97

رضایی زیارتی فتحیان کیانی - کرمی

زین الدینی

محیط 

گنجعلی خانی

سبزواری/ مرادی

ابریشمی

یکشنبه

25/6/97

حسن نیا افتتاح صدیقی قوهستانی آئین

قنبری

محمدی

طالب زاده

دهنوی / آزاد

کاظم زاده

دو شنبه

26/6/97

نژاد سجادی کریمی علایی سلطانی مکی

زارع

ناصری

زین الدینی

کرمی / ریاحی

حافظ پور

سه شنبه

27/6/97

شیوخ سلاجقه گنجعلی خانی محدث کیانی

رضایی

قوهستانی

قنبری

فتحیان / اسماعیلی

آزاد

چهارشنبه

28/6/97

علایی ناصری زارع حسن نیا طالب زاده

سبزواری

مکی نژاد

آئین

افتتاح / نژاد سجادی

رجبی

پنجشنبه

29/6/97

اسماعیلی مرادی محدث فتحیان محمدی

کرمی

سلاجقه

شیوخ

کیانی / محیط

سلطانی

جمعه

30/6/97

آزاد- امیر حسینی تیغ خورشید- علایی سبزواری

افتتاح

سلطانی

آئین

حسن نیا / گنجعلی خانی

آزاد

شنبه

31/6/97

زیارتی علیزاده کرمی محیط - دهنوی

محدث

اسماعیلی

زین الدینی

مرای/ طالب زاده

علیزاده

 

                                                        دکتر  رستم یزدانی                                                                                  

                                                         مدیرگروه داخلی