۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد  

                                                                                                                                 ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/6/97 لغایت 31/6/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                    اورژانس افضلی پور                                  اورژانس افضلی

گوارش  ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

باهنر

ارشد باهنر

ارشد باهنر و مشاوره

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

پنجشنبه

1/6/97

دکتر مهدوی اشرفی

غربا

سروش

گیلانی

صوری

سروش

صوری

سروش

مهدی زاده

یزدانی

نوری

اسفندیارپور

جمعه

2/6/97

دکتر حسنی سعدی نفیسی

سعیدی

کاظمی پور

صالحی

بقایی

کاظمی پور

صالحی

کاظمی پور

اکرمی

فرجامی

فاطمه جعفری

علینقی

شنبه

3/6/97

دکتر اشرفی یوسفی

اسفندیارپور

شفیعی

قنبر نژاد

باقری

شفیعی

باقری

شفیعی

مهدوی

حاج جعفری

گیلانی

گلستانی

یکشنبه

4/6/97

دکتر کاردوست فاطمه جعفری

صالحی

صباحی

سازور

غربا

صباحی

سازور

صباحی

نوری

کاظمی پور

شیرین جعفری

طیاری

دوشنبه

5/6/97

دکتر یوسفی حسنی سعدی

اسفندیارپور

احمدپور

صوری

قنبر نژاد

احمدپور

صوری

احمدپور

گیلانی

بقایی

اکرمی

علینقی

سه شنبه

6/6/97

دکتر اشرفی شیرین جعفری

سازور

حاج جعفری

غربا

گلستانی

حاج جعفری

گلستانی

حاج جعفری

نفیسی

باقری

فاطمه جعفری

سعیدی

چهارشنبه

7/6/97

دکتر کاردوست مهدی زاده

بقایی

فرجامی

یوسفی

طیاری

فرجامی

طیاری

فرجامی

حسنی سعدی

سروش

اکرمی

صالحی

پنجشنبه

8/6/97

دکتر فاطمه جعفری - مهدوی

اسفندیارپور

صباحی

سازور

شیرین جعفری

صباحی

سازور

صباحی

نفیسی

کاظمی پور

گیلانی

صوری

جمعه

9/6/97

دکتر قنبرنژاد اشرفی

طیاری

شفیعی

حسنی سعدی

باقری

شفیعی

باقری

شفیعی

نوری

احمد پور

مهدی زاده

سعیدی

شنبه

10/6/97

دکتر مهدوی اکرمی

علینقی

سروش

بقایی

کاردوست

سروش

بقایی

سروش

یوسفی

حاج جعفری

نفیسی

اسفندیارپور

یکشنبه

11/6/97

دکتر مهدی زاده حسنی سعدی

گلستانی

کاظمی پور

نوری

طیاری

کاظمی پور

طیاری

کاظمی پور

گیلانی

صباحی

فاطمه جعفری

غربا

دوشنبه

12/6/97

دکتر مهدوی قنبرنژاد

صالحی

احمد پور

سازور

شیرین جعفری

احمد پور

سازور

احمد پور

نفیسی

فرجامی

کاردوست

سعیدی

سه شنبه

13/6/97

دکتر مهدی زاده اکرمی

صوری

حاج جعفری

طیاری

فاطمه جعفری

حاج جعفری

طیاری

حاج جعفری

یوسفی

بقایی

حسنی سعدی

اسفندیارپور

چهارشنبه

14/6/97

دکتر مهدوی قنبرنژاد

علینقی

فرجامی

اشرفی

یزدانی

فرجامی

یزدانی

فرجامی

شیرین جعفری

کاظمی پور

نوری

باقری

پنجشنبه

15/6/97

دکتر کاردوست فاطمه جعفری

سعیدی

صباحی

مهدی زاده

بقایی

صباحی

بقایی

صباحی

اکرمی

سروش

یوسفی

غربا

جمعه

16/6/97

دکتر مهدوی قنبر نژاد

گلستانی

احمدپور

صالحی

باقری

احمدپور

باقری

احمدپور

گیلانی

فرجامی

شیرین جعفری

صوری

شنبه

17/6/97

دکتر یوسفی اشرفی

غربا

شفیعی

یزدانی

نوری

شفیعی

یزدانی

شفیعی

نفیسی

حاج جعفری

اکرمی

سعیدی

یکشنبه

18/6/97

دکتر قنبر نژاد شیرین جعفری

باقری

سروش

صوری

مهدوی

سروش

صوری

سروش

فاطمه جعفری

صباحی

حسنی سعدی

یزدانی

دوشنبه

19/6/97

دکتر مهدی زاده اشرفی

طیاری

کاظمی پور

علینقی

بقایی

کاظمی پور

بقایی

کاظمی پور

یوسفی

احمدپور

نفیسی

اسفندیارپور

سه شنبه

20/6/97

دکتر اکرمی قنبرنژاد

یزدانی

حاج جعفری

صالحی

گیلانی

حاج جعفری

صالحی

حاج جعفری

نوری

سازور

حسنی سعدی

سعیدی

چهارشنبه

21/6/97

دکتر یوسفی کاردوست

علینقی

فرجامی

اشرفی

غربا

فرجامی

غربا

فرجامی

شیرین جعفری

شفیعی

نفیسی

گلستانی

پنجشنبه

22/6/97

دکتر  شیرین جعفری اکرمی

صوری

صباحی

باقری

نوری

صباحی

باقری

صباحی

مهدی زاده

یزدانی

حسنی سعدی

طیاری

جمعه

23/6/97

دکتر اشرفی مهدوی

غربا

سروش

صالحی

یوسفی

سروش

صالحی

سروش

گیلانی

حاج جعفری

کاردوست

سازور

شنبه

24/6/97

دکتر مهدی زاده اکرمی

یزدانی

شفیعی

گلستانی

صوری

شفیعی

گلستانی

شفیعی

فاطمه جعفری

فرجامی

نوری

سعیدی

یکشنبه

25/6/97

دکتر حسنی سعدی کاردوست

باقری

کاظمی پور

سازور

بقایی

کاظمی پور

سازور

کاظمی پور

یوسفی

احمدپور

نفیسی

علینقی

دو شنبه

26/6/97

دکتر اشرفی مهدوی

صالحی

سروش

یزدانی

مهدی زاده

سروش

یزدانی

سروش

نوری

شفیعی

شیرین جعفری

اسفندیارپور

سه شنبه

27/6/97

دکتر فاطمه جعفری نفیسی

گلستانی

احمدپور

گیلانی

طیاری

احمدپور

طیاری

احمدپور

کاردوست

صباحی

حسنی سعدی

باقری

چهارشنبه

28/6/97

دکتر شیرین جعفری یوسفی

سازور

حاج جعفری

سعیدی

صوری

حاج جعفری

سعیدی

حاج جعفری

نوری

بقایی

اشرفی

علینقی

پنجشنبه

29/6/97

دکتر فاطمه جعفری مهدوی

اسفندیارپور

فرجامی

صالحی

یزدانی

فرجامی

یزدانی

فرجامی

مهدی زاده

سروش

گیلانی

طیاری

جمعه

30/6/97

دکتر نفیسی اشرفی

صوری

کاظمی پور

سازور

علینقی

کاظمی پور

علینقی

کاظمی پور

نوری

صباحی

شیرین جعفری

بقایی

شنبه

31/6/97

دکتر مهدی زاده - مهدوی

طیاری

شفیعی

حسنی سعدی

گلستانی

شفیعی

گلستانی

شفیعی

گیلانی

احمدپور

کاردوست

سعیدی

 

                                                                                          رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی