۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد  

 آنکالي اتندينگهاي گروه داخلي در اورژانس و بخشهاي داخلي عمومي عفوني و آندوسكوپي بيمارستانهاي افضلي پور  - باهنر شماره 2 (شفا )  در شهریور  ماه سال 97

 

ایام هفته

تاریخ

اورژانس داخلي و ICU

آنکال بخش ریه بیمارستان افضلی پور

بخش آندوسكوپي و مشاوره

بخش كليه

بيمارستان شفا و بیمارستان باهنر و بیمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی بيمارستان شفا

بخش روماتولوژی بيمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی بيمارستان باهنر

 بخش خون

بیمارستان باهنر

بخش غدد بيمارستان  افضلی پور

 

بخش عفونی بیمارستان افضلی پور

اورژانس وICU  بیمارستان افضلی پور ( بخش عفونی )

بخش جنرال

بیمارستان باهنر

پنجشنبه

1/6/97

دکتر پزشکی

دکتر توحیدی

دکتر حیاتبخش

دکتر شمس پور

دکتر شکیبی

دکتر شکیبی

دکتر شکیبی

دکتر پورحسینی

دکتر سنجری

دکتر فرخ نیا

دکتر فرخ نیا

دکتر اسدی

جمعه

2/6/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

3/6/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

4/6/97

"

"

دکتر خالصی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

5/6/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

6/6/97

"

دکتر شفیع پور

"

دکتر فاطمه موسوی

"

دکتر پزشکی

دکتر پیشگویی

"

"

"

"

"

چهارشنبه

7/6/97

"

"

"

"

 

"

"

"

"

دکتر بوریا زاده

دکتر بوریا زاده

"

پنجشنبه

8/6/97

دکتر جمالیزاده

"

"

"

 

دکتر جمالیزاده

"

دکتر نعمتی

"

"

"

"

جمعه

9/6/97

"

"

"

"

 

"

"

"

دکتر یوسف زاده

"

"

"

شنبه

10/6/97

"

"

"

دکتر اطمینان

 

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

11/6/97

"

"

دکتر سید میرزایی

"

 

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

12/6/97

"

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

13/6/97

"

دکتر یزدانی

"

"

 

دکتر پزشکی

"

"

"

دکتر قاسم زاده

دکتر قاسم زاده

"

چهارشنبه

14/6/97

"

"

"

دکتر صابر

 

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

15/6/97

دکتر ترابیان

"

دکتر سعیدی

"

 

ترابیان

"

"

"

"

"

"

جمعه

16/6/97

"

"

"

"

 

"

دکتر اسدی

دکتر کلانتری

"

"

"

دکتر پیشگویی

شنبه

17/6/97

"

دکتر شفیع پور

"

"

 

"

"

"

دکتر مختاری

"

"

"

یکشنبه

18/6/97

"

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

19/6/97

"

"

"

دکتر مریم موسوی

 

"

"

"

"

دکتر صراف زاده

دکتر صراف زاده

"

سه شنبه

20/6/97

"

دکتر توحیدی

"

"

 

دکتر سلاجقه

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

21/6/97

"

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

22/6/97

دکتر سلاجقه

"

دکتر احمدی

"

 

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

23/6/97

"

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

24/6/97

"

دکتر هاشمی

دکتر زاهدی

دکتر آزمندیان

دکتر رحیمی

دکتر رحیمی

دکتر رحیمی

دکتر معاضد

"

"

"

"

یکشنبه

25/6/97

"

"

"

"

"

"

"

"

دکتر گذشتی

دکتر یوسفی

دکتر یوسفی

"

دو شنبه

26/6/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

27/6/97

"

"

دکتر احمدی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

28/6/97

"

"

"

دکتر حبیب زاده

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

29/6/97

دکتر ترابیان

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

30/6/97

دکتر پزشکی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

31/6/97

دکتر سلاجقه

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

                                                                                       دکتر رستم یزدانی

                                                                                       مدیر گروه داخلی