۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير  

                                                                 ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/5/97 لغایت 31/5/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                       اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش  ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

باهنر

ارشد باهنر

ارشد باهنر و مشاوره

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال اول

سال اول

سال سوم

سال دوم

سال سوم

سال اول 

سال سوم

سال اول

سال دوم

دو شنبه

1/5/97

دکتر کاردوست اشرفی

کربلایی

گلستانی

گیلانی

گیلانی

گلستانی

اسفندیارپور

گلستانی

یوسفی

حاج جعفری

اکرمی

صوری

سه شنبه

2/5/97

 دکتر مهدوی فاطمه جعفری

سعیدی

صباحی

شیرین جعفری

شیرین جعفری

صباحی

صالحی

صباحی

نوری

باقری

مهدی زاده

بقایی

چهارشنبه

3/5/97

دکتر قنبر نژاد- حسنی سعدی

یزدانی

کاظمی پور

کاردوست

کاردوست

کاظمی پور

یزدانی

کاظمی پور

گیلانی

سروش

نفیسی

اسفندیارپور

پنجشنبه

4/5/97

دکتر یوسفی شیرین جعفری

علی نقی

حاج جعفری

فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

حاج جعفری

علی نقی

حاج جعفری

اشرفی

صوری

مهدی زاده

طیاری

جمعه

5/5/97

دکتر مهدوی- کاردوست

سعیدی

صباحی

حسنی سعدی

گیلانی

صباحی

سعیدی

صباحی

قنبر نژاد

گلستانی

نفیسی

طیاری

شنبه

6/5/97

دکتر فاطمه جعفری- اکرمی

یزدانی

احمدپور

یوسفی

یوسفی

احمدپور

علی نقی

احمدپور

نوری

غربا

مهدی زاده

صالحی

یکشنبه

7/5/97

دکتر شیرین جعفری حسنی سعدی

بقایی

باقری

اشرفی

اشرفی

باقری

بقایی

باقری

اکرمی

حاج جعفری

گیلانی

سازور

دوشنبه

8/5/97

دکتر مهدی زاده نفیسی

کربلایی

فرجامی

مهدوی

مهدوی

فرجامی

سعیدی

فرجامی

اکرمی

گلستانی

کاردوست

طیاری

سه شنبه

9/5/97

دکتر اشرفی قنبر نژاد

سازور

صباحی

شیرین جعفری

شیرین جعفری

صباحی

اسفندیارپور

صباحی

یوسفی

سروش

گیلانی

بقایی

چهارشنبه

10/5/97

دکتر مهدوی اکرمی

یزدانی

کاظمی پور

فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

کاظمی پور

یزدانی

کاظمی پور

نوری

باقری

مهدی زاده

علی نقی

پنجشنبه

11/5/97

دکتر شیرین جعفری حسنی سعدی

طیاری

فرجامی

نفیسی

نفیسی

فرجامی

طیاری

فرجامی

کاردوست

صوری

اشرفی

یزدانی

جمعه

12/5/97

دکتر مهدی زاده یوسفی

کربلایی

غربا

نوری

گیلانی

غربا

کربلایی

غربا

اکرمی

شفیعی

فاطمه جعفری

علی نقی

شنبه

13/5/97

دکتر اشرفی شیرین جعفری

طیاری

صباحی

نوری

نفیسی

صباحی

طیاری

صباحی

قنبر نژاد

باقری

مهدوی

صوری

یکشنبه

14/5/97

دکتر اکرمی فاطمه جعفری

صالحی

سروش

کاردوست

کاردوست

سروش

صالحی

سروش

حسنی سعدی

کاظمی پور

مهدی زاده

بقایی

دوشنبه

15/5/97

دکتر اشرفی نفیسی

کربلایی

حاج جعفری

یوسفی

یوسفی

حاج جعفری

طیاری

حاج جعفری

نوری

گلستانی

مهدوی

اسفندیارپور

سه شنبه

16/5/97

دکتر مهدی زاده شیرین جعفری

یزدانی

فرجامی

اکرمی

اکرمی

فرجامی

صالحی

فرجامی

کاردوست

غربا

گیلانی

سعیدی

چهارشنبه

17/5/97

دکتر نفیسی فاطمه جعفری

صوری

شفیعی

قنبر نژاد

قنبر نژاد

شفیعی

صوری

شفیعی

اشرفی

باقری

نوری

علی نقی

پنجشنبه

18/5/97

دکتر کاردوست مهدوی

اسفندیارپور

غربا

حسنی سعدی

حسنی سعدی

غربا

اسفندیارپور

غربا

گیلانی

سعیدی

یوسفی

بقایی

جمعه

19/5/97

دکتر مهدی زاده قنبر نژاد

صالحی

سروش

نوری

شیرین جعفری

سروش

صالحی

سروش

اشرفی

کاظمی پور

فاطمه جعفری

یزدانی

شنبه

20/5/97

دکتر یوسفی نفیسی

کربلایی

صباحی

مهدوی

مهدوی

صباحی

اسفندیارپور

صباحی

گیلانی

گلستانی

کاردوست

سازور

یکشنبه

21/5/97

دکتر شیرین جعفری- قنبر نژاد

یزدانی

حاج جعفری

حسنی سعدی

حسنی سعدی

حاج جعفری

یزدانی

حاج جعفری

نوری

احمدپور

مهدی زاده

طیاری

دوشنبه

22/5/97

دکتر یوسفی اشرفی

کربلایی

سروش

اکرمی

اکرمی

سروش

سعیدی

سروش

کاردوست

غربا

مهدوی

بقایی

سه شنبه

23/5/97

دکتر مهدی زاده حسنی سعدی

سازور

فرجامی

گیلانی

گیلانی

فرجامی

صوری

فرجامی

قنبر نژاد

کاظمی پور

کاردوست

علی نقی

چهارشنبه

24/5/97

دکتر مهدوی نفیسی

بقایی

شفیعی

اشرفی

اشرفی

شفیعی

بقایی

شفیعی

نوری

احمد پور

یوسفی

سعیدی

پنجشنبه

25/5/97

دکتر فاطمه جعفری شیرین جعفری

سازور

گلستانی

حسنی سعدی

حسنی سعدی

گلستانی

سازور

گلستانی

قنبر نژاد

کربلایی

گیلانی

صالحی

جمعه

26/5/97

دکتر مهدی زاده کاردوست

اسفندیارپور

فرجامی

نفیسی

اشرفی

فرجامی

اسفندیارپور

فرجامی

یوسفی

باقری

مهدوی

صوری

شنبه

27/5/97

دکتر اکرمی   حسنی سعدی

صالحی

غربا

قنبر نژاد

قنبر نژاد

غربا

سازور

غربا

فاطمه جعفری

سروش

مهدوی

علی نقی

یکشنبه

28/5/97

دکتر شیرین جعفری اشرفی

سعیدی

احمدپور

نوری

نوری

احمدپور

سعیدی

احمدپور

یوسفی

کاظمی پور

مهدی زاده

بقایی

دو شنبه

29/5/97

دکتر اکرمی قنبر نژاد

کربلایی

صباحی

نفیسی

نفیسی

صباحی

سازور

صباحی

فاطمه جعفری

فرجامی

مهدوی

صالحی

سه شنبه

30/5/97

دکتر یوسفی کاردوست

اسفندیارپور

احمدپور

نوری

نوری

احمدپور

اسفندیارپور

احمدپور

گیلانی

سعیدی

حسنی سعدی

علی نقی

چهارشنبه

31/5/97

دکتر قنبر نژاد اکرمی

سازور

حاج جعفری

حسنی سعدی

شیرین جعفری

حاج جعفری

سازور

حاج جعفری

نفیسی

احمدپور

فاطمه جعفری

بقایی

 

   رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی