۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير  

كشيك آنکالي اتندينگهاي گروه داخلي در اورژانس و بخشهاي داخلي عمومي عفوني و آندوسكوپي بيمارستانهاي افضلي پور  - باهنر شماره 2 (شفا )  در مرداد ماه سال 97

ایام هفته

تاریخ

اورژانس داخلي و ICU

آنکال بخش ریه بیمارستان افضلی پور

بخش آندوسكوپي و مشاوره

بخش كليه

بيمارستان شفا و بیمارستان باهنر و بیمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی داخلي بيمارستان شفا

 بخش خون

بیمارستان باهنر

بخش غدد بيمارستان  افضلی پور

بخش عفونی بیمارستان افضلی پور

اورژانس وICU  بیمارستان افضلی پور ( بخش عفونی )

بخش جنرال

بیمارستان باهنر

دو شنبه

1/5/97

دکتر ترابیان

دکتر شفیع پور

دکتر حیاتبخش

دکتر مریم موسوی

دکتر رحیمی

دکتر پورحسینی

دکتر مختاری

دکتر فرخ نیا

دکتر فرخ نیا

دکتر اسدی

سه شنبه

2/5/97

"

دکتر یزدانی

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

3/5/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

4/5/97

"

"

دکتر زاهدی

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

5/5/97

"

"

"

دکتر صابر

"

"

"

"

"

"

شنبه

6/5/97

"

دکتر توحیدی

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

7/5/97

"

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

"

دکتر بوریا زاده

دکتر بوریا زاده

"

دوشنبه

8/5/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

9/5/97

دکترجمالیزاده

"

"

دکتر فاطمه موسوی

"

دکتر کلانتری

دکتر یوسف زاده

"

"

"

چهارشنبه

10/5/97

"

"

دکتر خالصی

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

11/5/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

12/5/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

13/5/97

"

"

"

"

"

"

"

دکتر قاسم زاده

دکتر قاسم زاده

"

یکشنبه

14/5/97

"

"

"

دکتر آزمندیان

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

15/5/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

16/5/97

"

دکتر شفاهی

"

"

"

"

"

"

"

دکتر پیشگویی

چهارشنبه

17/5/97

دکتر سلاجقه

"

"

"

"

دکتر نعمتی

دکتر گذشتی

"

"

"

پنجشنبه

18/5/97

"

"

"

دکتر اطمینان

دکتر شکیبی

"

"

"

"

"

جمعه

19/5/97

"

"

"

"

"

"

"

دکتر صراف زاده

دکتر صراف زاده

"

شنبه

20/5/97

"

"

دکتر سیدمیرزایی

"

"

"

دکتر سنجری

"

"

"

یکشنبه

21/5/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

22/5/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

23/5/97

"

دکتر ثمره فکری

"

دکتر حبیب زاده

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

24/5/97

دکتر پزشکی

"

"

"

"

دکتر معاضد

"

"

"

"

پنجشنبه

25/5/97

"

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

"

دکتر یوسفی

دکتر یوسفی

"

جمعه

26/5/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

27/5/97

"

"

"

"

"

"

دکتر گذشتی

"

"

"

یکشنبه

28/5/97

"

دکتر شفاهی

"

دکتر شمس پور

"

"

"

"

"

"

دو شنبه

29/5/97

"

دکتر شفیع پور

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

30/5/97

"

دکتر یزدانی

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

31/5/97

"

دکتر شفاهی

"

"

"

"

"

"

"

"

 

                                                                               دکتر رستم یزدانی

                                                                               مدیر گروه داخلی