۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد  

                             برنامه راند آموزشي رزيدنتهاي گروه داخلي در تیر ماه سال 97                                                      

مكان

بخش

اتندينگ

 

رزيدنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيمارستان افضلي پور

ريه

 

 

عفوني

 

 

 

گوارش

 

 

 

 

 

اورژانس

 

 

 

طب اورژانس

 

 

 

غدد

 

 

 

 

 

رادیولوژی

دكترخراساني دکتر هاشمی دكتر ثمره فكري -دکتریزدانی دکتر شفاهی

دکتر شفیع پور- دکتر توحیدی

 

 

دكتر سلاجقه دکتر صراف زاده - دکتر فرخ نیا - دکتر بوریا زاده- دکتر ابوسعیدی- دکتر کرمی پورزارعی دکتر قاسم زاده

 

 

 

 

دكتر حياتبخش- دكتر درويش مقدم - دکترسیدمیرزایی دکتر زاهدی- دکتر احمدی- دکتر خالصی- دکتر سعیدپور

 

 

 

دکتر ترابیان-  دکتر پزشکی- دکترفرانک سلاجقه- دکتر جمالیزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید طب اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر  سنجری دكتر گذشتي دكتر يوسف زاده- دکتر مختاری

 

 

 

 

 

دکترفهیمی

دکتر احمدپور- دکتریزدانی- دکتر حسنی سعدی- دکتر قنبرنژاد

 

دکتر بقایی- دکتر اسفندیارپور- دکتر کاردوست

 

 

 

دکتر حاج جعفری- دکتر فاطمه جعفری- دکتر گیلانی

 

 

 

دکتر صباحی- دکتر گلستانی- دکتر سعیدی- دکتر علینقی- دکتر یوسفی

 

-

 

 

دکتر سروش- دکتر سازور- دکتر شیرین جعفری

 

 

-

 

 

 

بيمارستان باهنر

هماتولوژي

 

 

بخش جنرال

 

 

 

ICU

دكتر كلانتري دکتر نعمتی دکتر معاضد- دکتر پورحسینی

 

 

 

دکتر برهانی نژاد - دکتر پیشگویی- دکتر اسدی

 

 

دکتر احمدی نژاد

دکتر صوری- دکتر مهدوی- دکتر اشرفی

 

 

دکتر باقری- دکتر نوری- دکتر اکرمی

 

 

-

درمانگاه افضلی پور

درمانگاه

 

 

دکتر فرجامی- دکتر کربلایی

بخش قلب*

*بخش قلب*

اساتید گروه قلب

دکتر شفیعی- دکتر نفیسی

 

 

 

بيمارستان شفا

 

 

 

 

 

روماتولوژي

 

 

 

نفرولوژي

 

 

 

اعصاب

 

دكتر شكيبي دكترعطاپور - دکتر رحیمی- دکتر حسن آقایی

 

 

 

 

دكتر آزمندياندکتر اطمینان دکتر حبیب زاده- دکتر فاطمه موسوی-دکترصابر-  دکتر مریم موسوی- دکتر شمس پور

 

 

 

 

 

دکتر حمزه ای مقدم دکتر شفا دکتر صدیقی دکتر سیف الدینی دکتر ابراهیمی

دکتر طیاری- دکتر صالحی

 

 

دکتر کاظمی پور- دکتر غربا- دکتر مهدیزاده

 

 

 

-

 

*تصمیم گیری در مورد انتخاب بیمارستان دستیاران معرفی شده به بخش قلب توسط آقای دکتر موذن زاده انجام میشود.

طرح:-    دستیارارشد داخلي : دكترشفیعی

تذكر : دستياران بخشهاي مختلف داخلي موظفند قبل از راند آموزشي اتندينگ يك WORKING ROUND داشته باشند . بطوريكه تا قبل از ساعت 12 كليه كارهاي مورد لزوم بيماران انجام و با درخواست شده باشد.  هیچ اعتراضی مورد قبول نیست.                        

                                                                                                                دكتر  رستم یزدانی-مدير گروه داخلي