۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد  

                                                                                                                                     ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/4/97 لغایت 31/4/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                       اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش  ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

باهنر

ارشد باهنر

ارشد باهنر و مشاوره

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال اول

سال اول

سال سوم

سال دوم

سال سوم

سال اول

 

سال سوم

سال اول

سال دوم

جمعه

1/4/97

دکتر نفیسی اکرمی

صالحی

سروش

شیرین جعفری

کمالی

سروش

صالحی

سروش

فاطمه جعفری

حاج جعفری

گیلانی

اسفندیارپور

شنبه

2/4/97

دکتر مهدی زاده- مهدوی- سلاجقه

طیاری

باقری

یوسفی

یوسفی

باقری

کربلایی

باقری

اشرفی

گلستانی

حسنی سعدی

یزدانی

یکشنبه

3/4/97

دکتر فاطمه جعفری- نفیسی

بقایی

صباحی

شیرین جعفری

گیلانی

صباحی

بقایی

صباحی

کاردوست

فرجامی

کمالی

سعیدی

دو شنبه

4/4/97

دکتر مهدی زاده اکرمی

علی نقی

کاظمی پور

اشرفی

مهدوی

کاظمی پور

علی نقی

کاظمی پور

قنبر نژاد

کربلایی

حسنی سعدی

صوری

سه شنبه

5/4/97

دکتر فاطمه جعفری نفیسی

یزدانی

سروش

کاردوست

کاردوست

سروش

اسفندیارپور

سروش

نوری

احمد پور

کمالی

بقایی

چهارشنبه

6/4/97

دکتر مهدی زاده حسنی سعدی

طیاری

باقری

شیرین جعفری

گیلانی

باقری

طیاری

باقری

قنبر نژاد

علی نقی

یوسفی

سازور

پنجشنبه

7/4/97

دکتر اکرمی اشرفی

صالحی

غربا

فاطمه جعفری

کاردوست

غربا

صالحی

غربا

مهدوی

فرجامی

کمالی

یزدانی

جمعه

8/4/97

دکتر یوسفی قنبر نژاد

سازور

صباحی

گیلانی

نوری

صباحی

سازور

صباحی

حسنی سعدی

کاظمی پور

مهدی زاده

صوری

شنبه

9/4/97

دکتر شیرین جعفری کاردوست

اسفندیارپور

حاج جعفری

اکرمی

اکرمی

حاج جعفری

علی نقی

حاج جعفری

مهدوی

شفیعی

اشرفی

کربلایی

یکشنبه

10/4/97

دکتر فاطمه جعفری- قنبر نژاد- سلاجقه

سعیدی

غربا

حسنی سعدی

حسنی سعدی

غربا

یزدانی

غربا

یوسفی

گلستانی

مهدی زاده

سازور

دوشنبه

11/4/97

دکتر شیرین جعفری کاردوست

بقایی

سروش

اشرفی

گیلانی

سروش

بقایی

سروش

اکرمی

باقری

نوری

طیاری

سه شنبه

12/4/97

دکتر یوسفی قنبر نژاد

یزدانی

حاج جعفری

فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

حاج جعفری

سعیدی

حاج جعفری

کاردوست

صوری

مهدی زاده

اسفندیارپور

چهارشنبه

13/4/97

دکتر اشرفی اکرمی- سلاجقه

کربلایی

شفیعی

شیرین جعفری

گیلانی

شفیعی

کربلایی

شفیعی

حسنی سعدی

گلستانی

نفیسی

علی نقی

پنجشنبه

14/4/97

دکتر یوسفی مهدوی

طیاری

احمد پور

کاردوست

فاطمه جعفری

احمد پور

طیاری

احمد پور

قنبر نژاد

سروش

مهدی زاده

بقایی

جمعه

15/4/97

دکتر شیرین جعفری اشرفی

سعیدی

احمدپور

گیلانی

نوری

احمدپور

سعیدی

احمدپور

حسنی سعدی

شفیعی

نفیسی

یزدانی

شنبه

16/4/97

دکتر یوسفی فاطمه جعفری

سازور

فرجامی

قنبر نژاد

قنبر نژاد

فرجامی

صالحی

فرجامی

مهدوی

غربا

اکرمی

اسفندیارپور

یکشنبه

17/4/97

دکتر مهدی زاده نفیسی- سلاجقه

کربلایی

صباحی

شیرین جعفری

گیلانی

صباحی

کربلایی

صباحی

نوری

حاج جعفری

حسنی سعدی

بقایی

دوشنبه

18/4/97

دکتر فاطمه جعفری قنبر نژاد

علی نقی

گلستانی

یوسفی

اشرفی

گلستانی

علی نقی

گلستانی

اکرمی

باقری

مهدوی

طیاری

سه شنبه

19/4/97

دکتر شیرین جعفری حسنی سعدی- سلاجقه

سازور

احمدپور

نوری

گیلانی

احمدپور

سازور

احمدپور

نفیسی

کاظمی پور

مهدی زاده

سعیدی

چهارشنبه

20/4/97

دکتر اشرفی کاردوست

صالحی

شفیعی

فاطمه جعفری

اکرمی

شفیعی

صالحی

شفیعی

مهدوی

سروش

یوسفی

صوری

پنجشنبه

21/4/97

دکتر شیرین جعفری حسنی سعدی

اسفندیارپور

گلستانی

گیلانی

م.ری

گلستانی

اسفندیارپور

گلستانی

قنبر نژاد

علی نقی

نفیسی

سازور

جمعه

22/4/97

دکتر مهدوی کاردوست

بقایی

فرجامی

اکرمی

یوسفی

فرجامی

بقایی

فرجامی

فاطمه جعفری

غربا

مهدی زاده

سازور

شنبه

23/4/97

دکتر حسنی سعدی قنبر نژاد

صوری

حاج جعفری

اشرفی

اشرفی

حاج جعفری

سعیدی

حاج جعفری

نوری

کاظمی پور

نفیسی

صالحی

یکشنبه

24/4/97

دکتر مهدی زاده کاردوست- سلاجقه

یزدانی

باقری

اکرمی

اکرمی

باقری

طیاری

باقری

نوری

غربا

نفیسی

اسفندیارپور

دوشنبه

25/4/97

دکتر یوسفی مهدوی

علی نقی

صباحی

گیلانی

گیلانی

صباحی

صوری

صباحی

نوری

احمدپور

اشرفی

سازور

سه شنبه

26/4/97

دکتر شیرین جعفری فاطمه جعفری- سلاجقه

سعیدی

گلستانی

کاردوست

کاردوست

گلستانی

طیاری

گلستانی

اکرمی

کاظمی پور

مهدی زاده

صالحی

چهارشنبه

27/4/97

دکتر اشرفی قنبر نژاد

علی نقی

صباحی

مهدوی

مهدوی

صباحی

بقایی

صباحی

حسنی سعدی

غربا

یوسفی

یزدانی

پنجشنبه

28/4/97

دکتر شیرین جعفری اکرمی

صوری

فرجامی

گیلانی

نوری

فرجامی

صوری

فرجامی

کاردوست

حاج جعفری

فاطمه جعفری

سعیدی

جمعه

29/4/97

دکتر اشرفی حسنی سعدی- سلاجقه

کربلایی

باقری

نفیسی

قنبر نژاد

باقری

کربلایی

باقری

مهدوی

کاظمی پور

مهدی زاده

صالحی

شنبه

30/4/97

دکتر کاردوست یوسفی

صوری

صباحی

شیرین جعفری

شیرین جعفری

صباحی

صالحی

صباحی

گیلانی

سروش

اکرمی

طیاری

یکشنبه

31/4/97

دکتر نفیسی مهدوی

اسفندیارپور

احمد پور

نوری

نوری

احمد پور

سازور

احمد پور

قنبر نژاد

فرجامی

مهدی زاده

بقایی

 

                                                                                                                                                                                                                          رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی