۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت  

                                            لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/3/97 لغایت 31/3/97

ایام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

انکو- جنرال   / انکو 1

عفونی

سه شنبه

1/3/97

دکتر برخوری حافظ پور- علیزاده شول- کریمی افشار- عباس زاده

برخورداری

ذوالعلی

محمودی

کریمی افشار/ سپهر

افخمی

چهارشنبه

2/3/97

دکتر صدیقی آفتابی آستانی محمدی کرم زاده- علی اکبری

ابراهیمی

قاسمی

امین پور

متوسلیان / توسلیان

جعفری

پنجشنبه

3/3/97

دکتر برخورداری بحرینی مقتدر- حافظ پور- فخارپور- علیزاده

سیدقاسمی

شول

سلیمانی

فدائیه / امینی زاده

تیغ خورشید

جمعه

4/3/97

دکتر قائد امینی صدیقی صابری عباسی رجبی ابراهیمی

آستانی

محمدی

متوسلیان

امین پور/ محمودی

امیرحسینی

شنبه

5/3/97

دکتر سپهر آفتابی مقتدر فخارپور- کریمی افشار- قاسمی

سلیمانی

سیدقاسمی

امینی زاده

برخورداری / ذوالعلی

غلامی

یکشنبه

6/3/97

دکتر محمودی امین پور- محمدی آستانی علی اکبری حاج محمدی

علیزاده

شول

متوسلیان

صدیقی / رجبی

رئیسی

دو شنبه

7/3/97

دکتر برخوری قاسمی کریمی افشار کرم زاده برخورداری - ذوالعلی

امینی زاده

عباس زاده

سید قاسمی

عباسی / صابری

فخری

سه شنبه

8/3/97

دکتر شول بحرینی خازنی ابریشمی آفتابی صدیقی

سپهر

علی اکبری

فدائیه

سلیمانی / حاج محمدی

کیانی

چهارشنبه

9/3/97

دکتر صابری عباسی متوسلیان توسلیان محمدی آستانی

حافظ پور

علیزاده

محمودی

سیدقاسمی / برخوری

محمدی

پنجشنبه

10/3/97

دکتر خازنی ابریشمی قائد امینی فرهادی فدائیه علی اکبری

فخارپور

مقتدر

امین پور

برخورداری / بحرینی

دهمرده

جمعه

11/3/97

دکتر حافظ پور- علیزاده ذوالعلی حاج محمدی شول- قاسمی

صدیقی

سپهر

توسلیان

رجبی / کرم زاده

جعفرزاده

شنبه

12/3/97

دکتر محمدی آستانی علی اکبری کریمی افشار ابراهیمی برخوری

خازنی

ابریشمی

امینی زاده

محمودی/ امین پور

امانت

یکشنبه

13/3/97

دکتر سپهر حاج محمدی حافظ پور علیزاده سیدقاسمی شول

عباس زاده

آفتابی

سلیمانی

قائد امینی / فرهادی

محمودآبادی

دوشنبه

14/3/97

دکتر امینی زاده بحرینی ذوالعلی مقتدر فخارپور قاسمی

کرم زاده

صدیقی

فدائیه

علی اکبری / محمدی

فخری

سه شنبه

15/3/97

دکتر برخوری حافظ پور علیزاده شول کریمی افشار عباس زاده

ابراهیمی

سلیمانی

سیدقاسمی

توسلیان / متوسلیان

غلامی

چهارشنبه

16/3/97

دکتر برخورداری رجبی عباسی صابری فرهادی قائد امینی

محمودی

امین پور

سپهر

آفتابی / حاج محمدی

جعفری

پنجشنبه

17/3/97

دکتر ذوالعلی سلیمانی مقتدر فخارپور صدیقی ابراهیمی

امینی زاده

حافظ پور

علیزاده

شول / قاسمی

اسماعیلی

جمعه

18/3/97

دکتر خازنی ابریشمی توسلیان متوسلیان آفتابی فرهادی

قائد امینی

فدائیه

برخوری

عبا س زاده / کرم زاده

رئیسی

شنبه

19/3/97

دکتر فخارپور مقتدر شول رجبی امینی زاده ابراهیمی

عباسی

صابری

حافظ پور

محمدی / آفتابی

افخمی

یکشنبه

20/3/97

دکتر سیدقاسمی ابریشمی توسلیان محمودی امین پور- خازنی

بحرینی

برخورداری

حاج محمدی

ذوالعلی / قاسمی

امیرحسینی

دوشنبه

21/3/97

دکتر فدائیه صدیقی عباسی صابری قائد امینی فرهادی

مقتدر

فخارپور

علی اکبری

علیزاده / حافظ پور

آراد

سه شنبه

22/3/97

دکتر سیدقاسمی بحرینی برخورداری کرم زاده رجبی عباس زاده

آفتابی

حاج محمدی

آستانی

ابریشمی / خازنی

تیغ خورشید

چهارشنبه

23/3/97

دکتر محمودی امین پور- توسلیان متوسلیان سلیمانی- ذوالعلی

شول

کریمی افشار

محمدی

سپهر/ علی اکبری

اسماعیلی

پنجشنبه

24/3/97

دکتر فدائیه امینی زاده برخوری کرم زاده عباس زاده قاسمی

صدیقی

رجبی

حاج محمدی

ابراهیمی / برخورداری

کیانی

جمعه

25/3/97

دکتر خازنی ابریشمی سیدقاسمی کریمی افشار آفتابی شول

ذوالعلی

فرهادی

سپهر

آستانی / بحرینی

محمدی

شنبه

26/3/97

دکتر ابراهیمی صدیقی امینی زاده عباس زاده کرم زاده برخوری

حاج محمدی

قاسمی

برخوری

مقتدر/ فخارپور

امانت

یکشنبه

27/3/97

دکتر قائد امینی فرهادی عباسی صابری سپهر قاسمی

امین پور

محمودی

حافظ پور

آفتابی / سیدقاسمی

محمودآبادی

دوشنبه

28/3/97

دکتر ابریشمی خازنی بحرینی کرم زاده فخار پور مقتدر

متوسلیان

توسلیان

علیزاده

ابراهیمی / فدائیه

جعفرزاده

سه شنبه

29/3/97

دکتر آفتابی صدیقی ذوالعلی محمودی امین پور سپهر

رجبی

برخوری

علی اکبری

حاج محمدی / کریمی افشار

دهمرده

چهارشنبه

30/3/97

دکتر برخورداری بحرینی ابراهیمی فدائیه امینی زاده عباس زاده

صابری

عباسی

آستانی

فرهادی / قائد امینی

افخمی

پنجشنبه

31/3/97

دکتر توسلیان متوسلیان حاج محمدی سپهر سلیمانی کریمی افشار

ابریشمی

خازنی

محمدی

حافظ پور / علیزاده

آراد

 

                                               

                                                              دکتر  رستم یزدانی

                                                                مدیرگروه داخلی