۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

                                                                                                                                                                 ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/3/97 لغایت 31/3/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                         اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش  ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

باهنر

ارشد باهنر

ارشد باهنر و مشاوره

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال اول

سال اول

سال سوم

سال دوم

سال سوم

سال اول

 

سال سوم

سال اول

سال دوم

سه شنبه

1/3/97

حسنی سعدی اشرفی

بقایی

احمدپور

گیلانی

کمالی

احمد پور

سعیدی

احمدپور

نفیسی

غربا

شیرین جعفری

طیاری

چهارشنبه

2/3/97

مهدی زاده فاطمه جعفری

علینقی

حاج جعفری

مهدوی

یوسفی

حاج جعفری

علینقی

حاج جعفری

نوری

فرجامی

قنبر نژاد

صالحی

پنجشنبه

3/3/97

حسنی سعدی کاردوست سلاجقه

کربلایی

کاظمی پور

اشرفی

کلانتری

کاظمی پور

کربلایی

کاظمی پور

نفیسی

باقری

کمالی

یزدانی

جمعه

4/3/97

مهدوی فاطمه جعفری

سازور

احمدپور

قنبر نژاد

نوری

احمد پور

سازور

احمدپور

یوسفی

سروش

شیرین جعفری

یزدانی

شنبه

5/3/97

اکرمی نفیسی

علینقی

غربا

کمالی

مهدی زاده

غربا

صالحی

غربا

کاردوست

صوری

کلانتری

اسفندیارپور

یکشنبه

6/3/97

شیرین جعفری حسنی سعدی

سعیدی

صباحی

اشرفی

مهدوی

صباحی

سعیدی

صباحی

نوری

فرجامی

گیلانی

کربلایی

دو شنبه

7/3/97

یوسفی قنبر نژاد- سلاجقه

بقایی

گلستانی

اکرمی

مهدی زاده

گلستانی

صالحی

گلستانی

نفیسی

حاج جعفری

کمالی

یزدانی

سه شنبه

8/3/97

اشرفی کاردوست

اسفندیارپور

کاظمی پور

نوری

گیلانی

کاظمی پور

اسفندیارپور

کاظمی پور

شیرین جعفری

سروش

حسنی سعدی

صوری

چهارشنبه

9/3/97

مهدی زاده یوسفی سلاجقه

یزدانی

صباحی

اکرمی

کلانتری

صباحی

یزدانی

صباحی

مهدوی

علینقی

کمالی

کربلایی

پنجشنبه

10/3/97

قنبر نژاد شیرین جعفری

صالحی

باقری

گیلانی

نوری

باقری

صالحی

باقری

اشرفی

حاج جعفری

نفیسی

سازور

جمعه

11/3/97

مهدی زاده مهدوی سلاجقه

کربلایی

غربا

اکرمی

کلانتری

غربا

کربلایی

غربا

یوسفی

شفیعی

حسنی سعدی

سعیدی

شنبه

12/3/97

فاطمه جعفری قنبر نژاد

صوری

گلستانی

شیرین جعفری

نفیسی

گلستانی

صوری

گلستانی

اشرفی

سروش

گیلانی

سازور

یکشنبه

13/3/97

مهدی زاده کاردوست سلاجقه

اسفندیارپور

احمد پور

مهدوی

اکرمی

احمدپور

اسفندیارپور

احمد پور

یوسفی

کاظمی پور

کلانتری

بقایی

دوشنبه

14/3/97

شیرین جعفری اشرفی

سازور

شفیعی

نوری

گیلانی

شفیعی

سازور

شفیعی

فاطمه جعفری

حاج جعفری

کمالی

علینقی

سه شنبه

15/3/97

اکریم کاردوست

صوری

باقری

نفیسی

حسنی سعدی

باقری

صوری

باقری

یوسفی

سروش

کلانتری

علینقی

چهارشنبه

16/3/97

اشرفی فاطمه جعفری

سعیدی

صباحی

گیلانی

نوری

صباحی

سعیدی

صباحی

یوسفی

فرجامی

کمالی

طیاری

پنجشنبه

17/3/97

حسنی سعدی مهدوی

اسفندیارپور

حاج جعفری

نفیسی

اکرمی

حاج جعفری

اسفندیارپور

حاج جعفری

کاردوست

غربا

کلانتری

صالحی

جمعه

18/3/97

شیرین جعفری اشرفی سلاجقه

طیاری

کاظمی پور

نوری

کمالی

کاظمی پور

طیاری

کاظمی پور

فاطمه جعفری

گلستانی

گیلانی

صوری

شنبه

19/3/97

یوسفی قنبر نژاد

سازور

باقری

کلانتری

مهدی زاده

باقری

کربلایی

باقری

مهدوی

سعیدی

حسنی سعدی

علینقی

یکشنبه

20/3/97

شیرین جعفری اشرفی

یزدانی

صباحی

نوری

گیلانی

صباحی

یزدانی

صباحی

کاردوست

غربا

فاطمه جعفری

صوری

دوشنبه

21/3/97

اکرمی یوسفی

طیاری

فرجامی

یوسفی

مهدی زاده

فرجامی

سازور

فرجامی

قنبر نژاد

سروش

حسنی سعدی

صالحی

سه شنبه

22/3/97

کاردوست فاطمه جعفری

علینقی

گلستانی

کمالی

کلانتری

گلستانی

علینقی

گلستانی

اشرفی

کاظمی پور

گیلانی

یزدانی

چهارشنبه

23/3/97

مهدی زاده یوسفی سلاجقه

اسفندیارپور

احمد پور

شیرین جعفری

نوری

احمد پور

اسفندیارپور

احمد پور

قنبر نژاد

باقری

حسنی سعدی

کربلایی

پنجشنبه

24/3/97

نفیسی اکرمی

صوری

فرجامی

گیلانی

نوری

فرجامی

صوری

فرجامی

فاطمه جعفری

سعیدی

کمالی

علینقی

جمعه

25/3/97

مهدی زاده قنبر نژاد سلاجقه

صالحی

صباحی

مهدوی

کلانتری

صباحی

صالحی

صباحی

کاردوست

غربا

کمالی

بقایی

شنبه

26/3/97

شیرین جعفری نفیسی

کربلایی

احمد پور

فاطمه جعفری

اکرمی

احمد پور

کربلایی

احمد پور

کاردوست

گلستانی

حسنی سعدی

اسفندیارپور

یکشنبه

27/3/97

مهدی زاده قنبر نژاد

بقایی

سروش

کلانتری

نوری

سروش

بقایی

سروش

مهدوی

کاظمی پور

گیلانی

کربلایی

دوشنبه

28/3/97

نفیسی اکرمی

سعیدی

باقری

اشرفی

فاطمه جعفری

باقری

اسفندیارپور

باقری

کاردوست

حاج جعفری

گیلانی

صوری

سه شنبه

29/3/97

مهدوی یوسفی

بقایی

گلستانی

مهدی زاده

کمالی

گلستانی

طیاری

گلستانی

کاردوست

احمد پور

کلانتری

سازور

چهارشنبه

30/3/97

فاطمه جعفری شیرین جعفری

صالحی

صباحی

اشرفی

اکرمی

صباحی

صباحی

صباحی

قنبر نژاد

کربلایی

نفیسی

سعیدی

پنجشنبه

31/3/97

مهدوی یوسفی

طیاری

فرجامی

نوری

مهدی زاده

فرجامی

فرجامی

فرجامی

قنبر نژاد

بقایی

کاردوست

یزدانی

 

                                                                          رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی