۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت  

     كشيك آنکالي اتندينگهاي گروه داخلي در اورژانس و بخشهاي داخلي عمومي عفوني و آندوسكوپي بيمارستانهاي افضلي پور  - باهنر شماره 2 (شفا )  در خرداد ماه سال 97

 

ایام هفته

تاریخ

اورژانس داخلي و ICU

آنکال بخش ریه بیمارستان افضلی پور

بخش آندوسكوپي و مشاوره

بخش كليه

بيمارستان شفا و بیمارستان باهنر و بیمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی داخلي بيمارستان شفا

 بخش خون

بیمارستان باهنر

بخش غدد بيمارستان  افضلی پور

بخش عفونی بیمارستان افضلی پور

اورژانس وICU  بیمارستان افضلی پور ( بخش عفونی )

بخش جنرال

بیمارستان باهنر

سه شنبه

1/3/97

دکتر سلاجقه

دکتر شفاهی

دکتر حیاتبخش

دکتر حبیب زاده

دکتر رحیمی

دکتر کلانتری

دکتر یوسف زاده

دکتر فرخ نیا

دکتر فرخ نیا

دکتر اسدی

چهارشنبه

2/3/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

3/3/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

4/3/97

"

"

دکتر زاهدی

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

5/3/97

"

دکتر هاشمی

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

6/3/97

"

"

"

دکتر شمس پور

"

"

"

"

"

"

دو شنبه

7/3/97

"

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

8/3/97

دکتر پزشکی

"

"

دکتر آزمندیان

"

"

"

دکتر صراف زاده

دکتر صراف زاده

"

چهارشنبه

9/3/97

"

"

"

"

"

دکتر معاضد

دکتر سنجری

"

"

"

پنجشنبه

10/3/97

"

"

"

"

"

"

دکتر گذشتی

"

"

"

جمعه

11/3/97

"

"

"

"

دکتر شکیبی

"

"

"

"

"

شنبه

12/3/97

"

دکتر شفیع پور

"

دکتر صابر

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

13/3/97

"

"

دکتر احمدی

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

14/3/97

دکتر سلاجقه

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

15/3/97

دکتر پزشکی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

16/3/97

دکتر ترابیان

"

"

دکتر مریم موسوی

"

دکتر پورحسینی

"

دکتر بوریا زاده

دکتر بوریا زاده

دکتر پیشگویی

پنجشنبه

17/3/97

"

"

"

"

"

"

دکتر مختاری

"

"

"

جمعه

18/3/97

"

"

"

دکتر فاطمه موسوی

"

"

"

"

"

"

شنبه

19/3/97

"

"

"

"

دکتر رحیمی

"

"

"

"

"

یکشنبه

20/3/97

"

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

21/3/97

"

"

دکتر خالصی

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

22/3/97

"

دکتر یزدانی

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

23/3/97

"

"

"

دکتر مریم موسوی

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

24/3/97

دکتر پزشکی

"

"

"

"

دکتر نعمتی

"

دکتر  یوسفی

دکتر یوسفی

"

جمعه

25/3/97

دکتر جمالی زاده

"

"

دکتر شمس پور

"

"

دکتر سنجری

"

"

"

شنبه

26/3/97

"

دکتر توحیدی

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

27/3/97

"

"

"

دکتر اطمینان

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

28/3/97

"

"

دکتر سیدمیرزایی

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

29/3/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

30/3/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

31/3/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

                                                        دکتر رستم یزدانی   - مدیر گروه داخلی