۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت  

لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/297 لغایت 31/2/97

یام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

انکو   / جنرال

عفونی

شنبه

1/2/97

دکتر صابری امینی سلیمانی آفتابی عباس زاده -رجبی

برخوری

قاسمی

برخورداری

حافظ پور/ علیزاده

مصطفایی

یکشنبه

2/2/97

دکتر ابراهیمی توسلیان متوسلیان فرهادی قائد امینی- ذوالعلی

سید قاسمی

فدائیه

خازنی

حاج محمدی/ کرم زاده

رجبی

دوشنبه

3/2/97

دکتر علی اکبری- محمدی آستانی سپهر- محمودی امین پور

کریمی افشار

شول

بحرینی

فخارپور / مقتدر

احمدی پور

سه شنبه

4/2/97

دکتر ابراهیمی-سیدقاسمی- کریمی افشار- حاج محمدی فدائیه- امینی

سلیمانی

رجبی

شول

آفتابی / عباس زاده

مرادی

چهارشنبه

5/2/97

دکتر ذوالعلی صدیقی فخارپور- مقتدر- کرم زاده بحرینی

سپهر

آستانی

ابریشمی

محمدی / علی اکبری

رجبی

پنجشنبه

6/2/97

دکتر متوسلیان توسلیان فرهادی قائدامینی فدائیه امینی

عباسی

صابری

برخورداری

امین پور/ محمودی

طغرلی

جمعه

7/2/97

دکتر حافظ پور- علیزاده کریمی افشار- فخار پور- مقتدر بحرینی

آفتابی

عباس زاده

کرم زاده

خازنی/ ابریشمی

مصطفایی

شنبه

8/2/97

دکتر ابراهیمی سیدقاسمی قائد امینی متوسلیان توسلیان فرهادی

صابری

عباسی

صدیقی

متوسلیان / توسلیان

طغرلی

یکشنبه

9/2/97

دکتر علی اکبری محمدی- آستانی سپهر محمودی- امین پور

رجبی

سلیمانی

ابریشمی

کرم زاده / امینی

احمدی پوری

دو شنبه

10/2/97

دکتر حافظ پور علیزاده حاج محمدی- کریمی افشار فخار پور مقتدر

ابراهیمی

برخورداری

خازنی

بحرینی برخوری

طغرلی

سه شنبه

11/2/97

دکتر کرم زاده  - فدائیه امینی صابری عباسی - سپهر

توسلیان

متوسلیان

ذوالعلی

برخوری /  قاسمی

رنجبر

چهارشنبه

12/2/97

دکتر ابراهیمی عباسی صابری سلیمانی امینی - برخوری

آستانی

محمدی

صدیقی

شول / علی اکبری

محمدی

پنجشنبه

13/2/97

دکتر برخورداری- آستانی محمدی علی اکبری صابری عباسی

فرهادی

قائد امینی

بحرینی

متوسلیان / توسلیان

شاهرخی

جمعه

14/2/97

دکتر فدائیه امینی قاسمی برخوری- محمدی - آستانی

امین پور

محمودی

ذوالعلی

عباسی / صابری

شاهرخی

شنبه

15/2/97

دکتر متوسلیان توسلیان فرهادی قائد امینی حاج محمدی

محمدی

آستانی

آفتابی

علی اکبری/ ابراهیمی

محمدی

یکشنبه

16/2/97

دکتر ذوالعلی صدیقی فخار پور مقتدر- بحرینی برخورداری

محمودی

امین پور

علیزاده

رجبی / شول

کریمی

دوشنبه

17/2/97

دکتر صابری عباسی رجبی آفتابی عباس زاده- حاج محمدی

ابریشمی

خازنی

حافظ پور

کرم زاده / سلیمانی

مرادی

سه شنبه

18/2/97

دکتر سپهر علی اکبری آستانی امین پور محمدی -محمودی

بحرینی

حاج محمدی

کریمی

امینی / فدائیه

رنجبر

چهارشنبه

19/2/97

دکتر حافظ پور علیزاده کرم زاده صابری- عباسی سلیمانی

علیزاده

حافظ پور

عباس زاده

فخار پور / مقتدر

کریمی

پنجشنبه

20/2/97

دکتر شول ابریشمی خازنی صدیقی حاج محمدی- قاسمی

بحرینی

کریمی افشار

آفتابی

امین پور / محمدی

مرادی

جمعه

21/2/97

دکتر سید قاسمی متوسلیان توسلیان فرهادی قائد امینی- سلیمانی

علی اکبری

محمدی

علیزاده

سپهر / آستانی

عباس پور

شنبه

22/2/97

دکتر صابری عباسی عباس زاده آفتابی رجبی کریمی افشار

حاج محمدی

ذوالعلی

صدیقی

خازنی / ابریشمی

دهش

یکشنبه

23/2/97

دکتر علی اکبری محمودی آستانی سپهر- امین پور- محمدی

مقتدر

برخورداری

برخوری

صابری/ عباسی

کریمی

دوشنبه

24/2/97

 دکتر شول- خازنی ابریشمی ذوالعلی حاج محمدی کرم زاده

برخوری

ابراهیمی

عباس زاده

صدیقی / سلیمانی

عباس زاده

سه شنبه

25/2/97

دکتر فخارپور مقتدر امینی فدائیه- بحرینی برخورداری

صدیقی

علیزاده

حافظ پور

سیدقاسمی / کریمی افشار

آوخ

چهارشنبه

26/2/97

دکتر سیدقاسمی صابری عباسی آفتابی عباس زاده- رجبی

توسلیان

متوسلیان

ابراهیمی

حاج محمدی / برخورداری

دهش

پنجشنبه

27/2/97

دکتر شول ابریشمی خازنی علیزاده حافظ پور کریمی افشار

رجبی

ذوالعلی

صدیقی

فرهادی / قائد امینی

چنگیزی

جمعه

28/2/97

دکتر سید قاسمی رجبی بحرینی برخورداری-سپهر- کرم زاده

محمودی

امین پور

ابراهیمی

امینی / حافظ پور

آوخ

شنبه

29/2/97

دکتر متوسلیان توسلیان ابریشمی فرهادی قائد امینی خازنی

مقتدر

فخارپور

برخوری

علیزاده / صدیقی

محمودی

یکشنبه

30/2/97

دکتر علی اکبری محمدی آستانی امین پور محمودی سپهر

فدائیه

امینی

کریمی افشار

قاسمی / شول

چنگیزی

دوشنبه

31/2/97

دکتر شول سلیمانی ذوالعلی فخار پور مقتدر کرم زاده

حافظ پور

علیزاده

سیدقاسمی

صدیقی / فخار پور

محمودی

 

                                                                                                                                                                           دکتر  رستم یزدانی

 مدیرگروه داخلی