۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

                                                                                                                       ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 1/2/97 لغایت 31/2/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی                         اورژانس افضلی پور                        اورژانس افضلی

گوارش  ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

باهنر

ارشد باهنر

ارشد باهنر و مشاوره

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال اول

سال اول

سال سوم

سال دوم

سال سوم

سال اول

 

سال سوم

سال اول

سال دوم

شنبه

1/2/97

دکترفاطمه جعفری – کمالی

کربلایی

باقری

گیلانی

حسنی سعدی

باقری

کربلایی

باقری

کلانتری

حاج جعفری

نفیسی

یزدانی

یکشنبه

2/2/97

دکتر کاردوست – مهدی زاده

اسفندیارپور

کاظمی پور

شیرین جعفری

اکرمی

کاظمی پور

اسفندیارپور

کاظمی پور

مهدوی

علی نقی

یوسفی

سازور

دوشنبه

3/2/97

دکتر کلانتری – اشرفی

سعیدی

صباحی

گیلانی

کمالی

صباحی

سعیدی

صباحی

نوری

غربا

حسنی سعدی

یزدانی

سه شنبه

4/2/97

دکتر کاردوست – فاطمه جعفری

طیاری

احمدپور

شیرین جعفری

مهدی زاده

احمدپور

طیاری

احمدپور

اکرمی

سازور

یوسفی

بقایی

چهارشنبه

5/2/97

دکتر مهدوی -  اشرفی

صوری

فرجامی

کلانتری

کمالی

فرجامی

صوری

فرجامی

گیلانی

حاج جعفری

قنبر نژاد

صالحی

پنجشنبه

6/2/97

دکتر حسنی سعدی- مهدی زاده

بقایی

گلستانی

شیرین جعفری

کاردوست

گلستانی

بقایی

گلستانی

نوری

کاظمی پور

یوسفی

یزدانی

جمعه

7/2/97

دکتر مهدی زاده – نفیسی

صوری

باقری

گیلانی

فاطمه جعفری

باقری

صوری

باقری

کاردوست

غربا

یوسفی

یزدانی

شنبه

8/2/97

دکتر حسنی سعدی- اکرمی

کربلایی

احمدپور

نوری

کلانتری

احمدپور

کربلایی

احمدپور

قنبر نژاد

سعیدی

اشرفی

اسفندیارپور

یکشنبه

9/2/97

دکتر نفیسی – شیرین جعفری

صوری

شفیعی

یوسفی

مهدی زاده

شفیعی

صوری

شفیعی

گیلانی

فرجامی

فاطمه جعفری

طیاری

دو شنبه

10/2/97

دکتر کاردوست – مهدوی- مهدی زاده

علی نقی

غربا

حسنی سعدی

کمالی

غربا

علی نقی

غربا

قنبر نژاد

بقایی

اشرفی

سازور

سه شنبه

11/2/97

دکتر اکرمی – نفیسی

صالحی

حاج جعفری

فاطمه جعفری

گیلانی

حاج جعفری

صالحی

حاج جعفری

نوری

اسفندیارپور

کلانتری

کربلایی

چهارشنبه

12/2/97

دکتر یوسفی – مهدوی

سعیدی

صباحی

شیرین جعفری

حسنی سعدی

صباحی

سعیدی

صباحی

کمالی

شفیعی

اشرفی

علی نقی

پنجشنبه

13/2/97

دکتر کاردوست – اکرمی

طیاری

احمدپور

نوری

فاطمه جعفری

احمدپور

طیاری

احمدپور

کلانتری

صالحی

نفیسی

کربلایی

جمعه

14/2/97

دکتر مهدوی- حسنی سعدی

بقایی

احمدپور

کاردوست

قنبر نژاد

احمدپور

بقایی

احمدپور

گیلانی

فرجامی

شیرین جعفری

اسفندیارپور

شنبه

15/2/97

دکتر یوسفی – فاطمه جعفری

صوری

کاظمی پور

کمالی

اکرمی

کاظمی پور

صوری

کاظمی پور

کلانتری

طیاری

اشرفی

علی نقی

یکشنبه

16/2/97

دکتر قنبر نژاد- شیرین جعفری

سعیدی

صباحی

مهدوی

نفیسی

صباحی

سعیدی

صباحی

گیلانی

باقری

نوری

یزدانی

دوشنبه

17/2/97

دکتر اکرمی – فاطمه جعفری

صالحی

غربا

کلانتری

مهدی زاده

غربا

صالحی

غربا

یوسفی

گلستانی

اشرفی

سازور

سه شنبه

18/2/97

دکتر کمالی – حسنی سعدی

صوری

فرجامی

مهدوی

قنبر نژاد

فرجامی

صوری

فرجامی

نوری

کاظمی پور

شیرین جعفری

طیاری

چهارشنبه

19/2/97

دکتر کاردوست – اشرفی

علی نقی

شفیعی

کلانتری

مهدی زاده

شفیعی

علی نقی

شفیعی

نفیسی

بقایی

اکرمی

اسفندیارپور

پنجشنبه

20/2/97

دکتر قنبر نژاد – شیرین جعفری

سازور

صباحی

کمالی

کاردوست

صباحی

سازور

صباحی

مهدوی

غربا

حسنی سعدی

سعیدی

جمعه

21/2/97

دکتر فاطمه جعفری – اشرفی

کربلایی

گلستانی

نوری

نفیسی

گلستانی

کربلایی

گلستانی

اکرمی

حاج جعفری

کلانتری

یزدانی

شنبه

22/2/97

دکتر قنبر نژاد- کمالی

صالحی

باقری

حسنی سعدی

کاردوست

باقری

صالحی

باقری

یوسفی

احمدپور

شیرین جعفری

طیاری

یکشنبه

23/2/97

دکتر مهدی زاده – نفیسی

یزدانی

فرجامی

نوری

کاردوست

فرجامی

یزدانی

فرجامی

گیلانی

سعیدی

اشرفی

بقایی

دوشنبه

24/2/97

دکتر یوسفی – قنبر نژاد

صوری

حاج جعفری

حسنی سعدی

اکرمی

حاج جعفری

صوری

حاج جعفری

کمالی

اسفندیارپور

کلانتری

علی نقی

سه شنبه

25/2/97

دکتر مهدوی – نفیسی

سازور

کاظمی پور

فاطمه جعفری

گیلانی

کاظمی پور

سازور

کاظمی پور

نوری

گلستانی

شیرین جعفری

صالحی

چهارشنبه

26/2/97

دکتر اشرفی – حسنی سعدی

بقایی

صباحی

کمالی

مهدی زاده

صباحی

بقایی

صباحی

اکرمی

غربا

قنبر نژاد

طیاری

پنجشنبه

27/2/97

دکتر یوسفی – شیرین جعفری

صوری

شفیعی

گیلانی

نفیسی

شفیعی

صوری

شفیعی

فاطمه جعفری

باقری

مهدوی

علی نقی

جمعه

28/2/97

دکتر مهدی زاده – شیرین جعفری

سازور

کاظمی پور

نوری

کمالی

کاظمی پور

سازور

کاظمی پور

قنبر نژاد

فرجامی

کلانتری

طیاری

شنبه

29/2/97

دکتر مهدوی – کاردوست

علی نقی

گلستانی

یوسفی

مهدی زاده

گلستانی

علی نقی

گلستانی

گیلانی

احمدپور

اشرفی

اسفندیارپور

یکشنبه

30/2/97

دکتر نفیسی – شیرین جعفری

صالحی

صباحی

حسنی سعدی

نوری

صباحی

صالحی

صباحی

اکرمی

حاج جعفری

کمالی

سعیدی

دوشنبه

31/2/97

دکتر یوسفی – قنبر نژاد

صوری

باقری

فاطمه جعفری

مهدی زاده

باقری

صوری

باقری

مهدوی

سازور

کلانتری

اسفندیارپور

 

                                                                                               رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی