۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

                        كشيك آنکالي اتندينگهاي گروه داخلي در اورژانس و بخشهاي داخلي عمومي عفوني و آندوسكوپي بيمارستانهاي افضلي پور  - باهنر شماره 2 (شفا )  در اردیبهشت ماه سال 97

 

ایام هفته

تاریخ

اورژانس داخلي و ICU

آنکال بخش ریه بیمارستان افضلی پور

بخش آندوسكوپي و مشاوره

بخش كليه

بيمارستان شفا و بیمارستان باهنر و بیمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی داخلي بيمارستان شفا

 بخش خون

بیمارستان باهنر

بخش غدد بيمارستان  افضلی پور

بخش عفونی بیمارستان افضلی پور

اورژانس وICU  بیمارستان افضلی پور ( بخش عفونی )

بخش جنرال

بیمارستان باهنر

شنبه

1/2/97

دکتر جمالیزاده

دکتر شفیع پور

دکتر حیاتبخش

دکتر شمس پور

دکتر رحیمی

دکتر نعمتی

دکتر گذشتی

دکتر فرخ نیا

دکتر فرخ نیا

دکتر اسدی

یکشنبه

2/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

3/2/97

"

"

"

دکتر صابر

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

4/2/97

"

"

دکتر زاهدی

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

5/2/97

"

دکتر توحیدی

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

6/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

7/2/97

"

"

دکتر احمدی

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

8/2/97

"

"

"

دکتر حبیب زاد

"

"

"

دکتر صراف زاده

دکتر صراف زاده

"

یکشنبه

9/2/97

دکتر ترابیان

"

"

"

"

دکتر معاضد

دکتر یوسف زاده

"

"

"

دو شنبه

10/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

11/2/97

"

دکتر یزدانی

"

"

دکتر شکیبی

"

"

"

"

"

چهارشنبه

12/2/97

"

"

"

دکتر فاطمه موسوی

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

13/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

14/2/97

"

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

15/2/97

"

دکتر توحیدی

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

16/2/97

دکتر سلاجقه

"

"

دکتر شمس پور

"

"

دکتر سنجری

دکتر بوریا زاده

دکتر بوریا زاده

دکتر پیشگویی

دوشنبه

17/2/97

"

"

"

"

"

دکتر کلانتری

"

"

"

"

سه شنبه

18/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

19/2/97

"

دکتر شفیع پور

"

دکتر اطمینان

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

20/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

21/2/97

"

"

دکتر خالصی

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

22/2/97

"

"

"

"

دکتر رحیمی

"

"

"

"

"

یکشنبه

23/2/97

"

"

"

دکتر آزمندیان

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

24/2/97

دکتر پزشکی

"

"

"

"

"

دکتر مختاری

دکتر ابوسعیدی

دکتر ابوسعیدی

"

سه شنبه

25/2/97

"

دکتر ثمره فکری

"

"

"

دکتر پورحسینی

"

"

"

"

چهارشنبه

26/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

27/2/97

"

"

"

دکتر مریم موسوی

"

"

"

"

"

"

جمعه

28/2/97

"

"

دکتر سیدمیرزایی

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

29/2/97

"

دکتر شفاهی

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

30/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

31/2/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

                                                                                                                                                                                                                                      دکتر رستم یزدانی

                                                                                                                      مدیر گروه داخلی