۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند  

                                                                                                                                             اصلاحیه 1 ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 14/1/97 لغایت 31/1/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی   اورژانس افضلی پور    اورژانس افضلی پور

گوارش  ، غدد وعفونی

ریه وCCU

پیوند کلیه و مغز استخوان

دياليز و ICU  و ارشد بخش

مشاوره و ارشد افضلی پور

 

باهنر

ارشد باهنر

ارشد باهنر و مشاوره

شفا

ارشدشفا

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال اول

سال اول

سال سوم

سال دوم

سال سوم

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال اول

سال دوم

سه شنبه

14/1/97

دکتر قنبر نژاد-نفیسی

طیاری

صباحی

شیرین جعفری

فاطمه جعفری

صباحی

بقایی

صباحی

اسفندیارپور

حاج جعفری

یوسفی

صالحی

چهارشنبه

15/1/97

دکتر کاردوست مهدوی

کربلایی

کاظمی پور

کمالی

حسنی سعدی

کاظمی پور

کربلایی

کاظمی پور

سعیدی

شفیعی

اشرفی

صوری

پنجشنبه

16/1/97

دکتر کلانتری-  شیرین جعفری

صالحی

فرجامی

نوری

یوسفی

فرجامی

صالحی

فرجامی

علی نقی

یزدانی

گیلانی

سازور

جمعه

17/1/97

دکتر مهدوی- نفیسی

اسفندیارپور

صباحی

کاردوست

مهدی زاده

صباحی

طیاری

صباحی

بقایی

جعفریان

گیلانی

یزدانی

شنبه

18/1/97

دکتر شیرین جعفری- کمالی

علی نقی

کاظمی پور

کاردوست

نوری

کاظمی پور

علی نقی

کاظمی پور

کربلایی

گلستانی

یوسفی

صالحی

یکشنبه

19/1/97

دکتر حسنی سعدی- قنبر نژاد

صوری

باقری

مهدوی

کلانتری

باقری

صوری

باقری

سعیدی

شفیعی

گیلانی

یزدانی

دوشنبه

20/1/97

دکتر اشرفی یوسفی

بقایی

غربا

نوری

فاطمه جعفری

غربا

بقایی

غربا

صالحی

احمدپور

نفیسی

سازور

سه شنبه

21/1/97

دکتر کمالی- حسنی سعدی

کربلایی

فرجامی

گیلانی

مهدوی

فرجامی

کربلایی

فرجامی

سعیدی

گلستانی

قنبر نژاد

یزدانی

چهارشنبه

22/1/97

دکتر کاردوست- فاطمه جعفری

صوری

صباحی

شیرین جعفری

کلانتری

صباحی

صوری

صباحی

علی نقی

جعفریان

نوری

سازور

پنجشنبه

23/1/97

دکتر مهدی زاده اشرفی

طیاری

باقری

مهدوی

حسنی سعدی

باقری

طیاری

باقری

بقایی

اسفندیاری

گیلانی

کربلایی

جمعه

24/1/97

دکتر کلانتری- فاطمه جعفری

صوری

کاظمی پور

کمالی

مهدی زاده

کاظمی پور

سعیدی

کاظمی پور

نوری

غربا

قنبر نژاد

علی نقی

شنبه

25/1/97

دکتر اشرفی یوسفی

صالحی

حاج جعفری

شیرین جعفری

بنی اسدی

حاج جعفری

کربلایی

حاج جعفری

گیلانی

گلستانی

نفیسی

اسفندیارپور

یکشنبه

26/1/97

دکتر نفیسی کمالی

صوری

جعفریان

فاطمه جعفری

نوری

جعفریان

صوری

جعفریان

شیرین جعفری

احمدپور

کلانتری

طیاری

دوشنبه

27/1/97

دکتر مهدوی- قنبر نژاد

بقایی

صباحی

اشرفی

نفیسی

صباحی

بقایی

صباحی

حسنی سعدی

کاظمی پور

یوسفی

سازور

سه شنبه

28/1/97

دکتر کاردوست کلانتری

اسفندیارپور

باقری

نفیسی

کمالی

باقری

اسفندیارپور

باقری

نوری

گلستانی

فاطمه جعفری

یزدانی

چهارشنبه

29/1/97

دکتر قنبر نژاد- یوسفی

طیاری

حاج جعفری

مهدوی

اشرفی

حاج جعفری

طیاری

حاج جعفری

فاطمه جعفری

جعفریان

گیلانی

بقایی

پنجشنبه

30/1/97

دکتر نفیسی مهدی زاده

صوری

شفیعی

اشرفی

کاردوست

شفیعی

صوری

شفیعی

کلانتری

غربا

حسنی سعدی

سعیدی

جمعه

31/1/97

دکتر شیرین جعفری- کمالی

علی نقی

احمدپور

کاردوست

مهدی زاده

احمد پور

صالحی

احمدپور

نوری

فرجامی

قنبر نژاد

سازور

 

                                                                                           رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی