۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ فروردين   

                          

              لیست کشیک اینترنهای گروه داخلی وعفونی از تاریخ 1/1/97 لغایت 31/1/97

                                                  

ایام هفته

تاریخ

اورژانس

گوارش، قلب،دیالیز

ریه،ICU

شفا

انکو   / جنرال

عفونی

چهارشنبه

1/1/97

دکتر مقتدر رجبی صابری- حاج محمدی

ابراهیمی

فدائیه

مقدسی

ذولعلی

دکتر جهانشاهی

پنجشنبه

2/1/97

دکتر محمودی امین پور بحرینی کریمی افشار

برخورداری

عباسی

کرم زاده

صدیقی

دکتر محیط

جمعه

3/1/97

دکتر محمدی علی اکبری آستانی ذوالعلی

مقتدر

حاج محمدی

محمودی

امین پور

دکتر مهدی زاده

شنبه

4/1/97

دکتر صدیقی عباسی کرم زاده برخورداری

محمدی

آستانی

رجبی

صابری

دکتر محیط

یکشنبه

5/1/97

دکتر ابراهیمی فدائیه مقدسی مقتدر

کریمی

علی اکبری

ذوالعلی

بحرینی

دکتر محمدی

دوشنبه

6/1/97

دکتر رجبی صابری حاج محمدی- صدیقی

کرم زاده

سید قاسمی

برخورداری

عباسی

دکتر خداوردی

سه شنبه

7/1/97

دکتر بحرینی کریمی امینی زاده سپهر

مقدسی

آفتابی

فرهادی

فدائیه

دکتر گنجی

چهارشنبه

8/1/97

دکتر متوسلیان توسلیان سید قاسمی ابریشمی

شول

ابراهیمی

قائد امینی

خازنی

دکتر جعفری

پنجشنبه

9/1/97

سید قاسمی قاسمی آفتابی امینی زاده

عباس زاده

فخارپور

سپهر

فرهادی

دکتر گنجعلی

جمعه

10/1/97

دکتر سلیمانی قائد امینی برخوری شول

خازنی

توسلیان

متوسلیان

ابرایشمی

دکتر سالاری

شنبه

11/1/97

دکتر حافظ پور علیزاده عباس زاده فرهادی

قاسمی

فخار پور

امینی زاده

برخوری

دکتر کیامرثی

یکشنبه

12/1/97

دکتر خازنی متوسلیان توسلیان سپهر

قائد امینی

سلیمانی

آفتابی

شول

دکتر دیانت

دو شنبه

13/1/97

دکتر ابریشمی سلیمانی قاسمی - فخارپور

علیزاده

حافظ پور

عباس زاده

برخوری

دکتر باغبان

سه شنبه

14/1/97

دکتر علی اکبری آستانی- محمدی-امین پور- سپهر- محمودی

عباسی

شول

خازنی

حاج محمدی/ سیدقاسمی

دکتر مهدی زاده

چهارشنبه

15/1/97

دکتر توسلیان متوسلیان بحرینی برخورداری کرم زاده- سلیمانی

امینی زاده

فدائیه

مقتدر

علیزاده / حافظ پور

دکتر رمضی

پنجشنبه

16/1/97

فرهادی- قائد امینی سیدقاسمی حاج محمدی- ابراهیمی قاسمی

شول

رجبی

فخارپور

امین پور/ محمودی

دکتر محمدی

جمعه

17/1/97

امینی زاده فدائیه صابری عباسی صدیقی کریمی افشار

بحرینی

برخورداری

ابریشمی

آستانی / کرم زاده

دکتر مشایخی

شنبه

18/1/97

عباس زاده- آفتابی حافظ پور- علیزاده برخوری- شول

محمدی

علی اکبری

ابراهیمی

سپهر/ ذوالعلی

دکتر خداوردی

یکشنبه

19/1/97

ابریشمی خازنی فخارپور- مقتدر محمودی- امین پور

فدائیه

صابری

قاسمی

متوسلیان / توسلیان

دکتر سالاری

دوشنبه

20/1/97

سیدقاسمی حاج محمدی- ذوالعلی رجبی برخوری شول

آفتابی

عباس زاده

فرهادی

کریمی افشار/ آستانی

دکتر دیانت

سه شنبه

21/1/97

امینی زاده- فدائیه صابری- عباسی صدیقی سلیمانی

متوسلیان

توسلیان

قاسمی

کرم زاده / بحرینی

دکتر مهدی زاده

چهارشنبه

22/1/97

ابریشمی خازنی فخارپور-مقتدر- حاج محمدی برخوری

ذوالعلی

سیدقاسمی

قائد امینی

سلیمانی / آستانی

دکتر مشایخی

پنجشنبه

23/1/97

عباس زاده- آفتابی حافظ پور- علیزاده- شول- کریمی افشار

کرم زاده

صدیقی

ابراهیمی

سپهر/ برخورداری

دکتر سالاری

جمعه

24/1/97

فرهادی- قائد امینی قاسمی سلیمانی ذوالعلی رجبی

برخوری

حاج محمدی

فخارپور

علی اکبری / محمدی

دکتر رمضی

شنبه

25/1/97

سیدقاسمی متوسلیان توسلیان بحرینی برخورداری- کرم زاده

علی زاده

حافظ پور

مقتدر

آفتابی / عباس زاده

دکتر جعفری

یکشنبه

26/1/97

ابریشمی خازنی ابراهیمی علی اکبری- آستانی محمدی

امین پور

محمودی

فرهادی

فدائیه/ امینی زاده

دکتر خداوردی

دوشنبه

27/1/97

عباس زاده آفتابی حافظ پور- علیزاده- ذوالعلی رجبی

کریمی افشار

سلیمانی

قائد امینی

عباسی / صابری

دکتر مشایخی

سه شنبه

28/1/97

سپهر- توسلیان متوسلیان بحرینی برخورداری- کرم زاده

ابریشمی

امینی زاده

خازنی

محمودی/صدیقی

دکتر دیانت

چهارشنبه

29/1/97

فرهادی- قائد امینی ابراهیمی قاسمی فخارپور- مقتدر

علی اکبری

محمدی

ذوالعلی

برخوری / رجبی

دکتر محمدی

پنجشنبه

30/1/97

امینی زاده- فدائیه صابری- عباسی صدیقی کریمی افشار

متوسلیان

توسلیان

ابریشمی

سلیمانی / خازنی

دکتر رمضی

جمعه

31/1/97

محمودی- امین پور- علی اکبری- آستانی محمدی- سپهر

بحرینی

ابراهیمی

شول

فخارپور / سید قاسمی

دکتر کیامرثی

 

                                                                 دکتر  رستم یزدانی

                                                                   مدیرگروه داخلی