۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند  

                                                                               "  بسمه تعالي ً

                                                برنامه راند آموزشي رزيدنتهاي گروه داخلي در فروردین ماه سال 97

مكان

بخش

اتندينگ

 

رزيدنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيمارستان افضلي پور

ريه

 

 

عفوني

 

 

 

گوارش

 

 

 

 

 

اورژانس

 

 

اورژانس مسمومیت

 

 

غدد

 

 

 

 

 

رادیولوژی

دكترخراساني دکتر هاشمی دكتر ثمره فكري -دکتریزدانی دکتر شفاهی

دکتر شفیع پور- دکتر توحیدی

 

 

دكتر سلاجقه دکتر صراف زاده - دکتر فرخ نیا - دکتر بوریا زاده- دکتر ابوسعیدی- دکتر کرمی پورزارعی

 

 

 

 

دكتر حياتبخش- دكتر درويش مقدم - دکترسیدمیرزایی دکتر زاهدی- دکتر احمدی- دکتر خالصی- دکتر سعیدپور

 

 

 

دکتر ترابیان-  دکتر پزشکی- دکترفرانک سلاجقه- دکتر جمالیزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عقابیان دکتر ورزنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر  سنجری دكتر گذشتي دكتر يوسف زاده- دکتر مختاری

 

 

 

 

 

دکترفهیمی

دکتر حاج جعفری- دکتر کاظمی پور- دکتر اشرفی- دکتر کمالی

 

دکتر صالحی- دکتر علینقی- دکتر گیلانی

 

 

 

دکتر غربا دکتر سعیدی- دکتر صوری- دکتر کاردوست

 

 

دکتر نعمت الهی- دکتر فرجامی- دکتر باقری- دکتر فاطمه جعفری- دکتر کلانتری- دکتر مهدی زاده

 

 

-

 

دکتر کربلایی- دکتر طیاری- دکتر مهدوی

 

 

دکتر احمدپور

 

 

 

بيمارستان باهنر

هماتولوژي

 

 

بخش جنرال

 

 

 

ICU

دكتر كلانتري دکتر نعمتی دکتر معاضد- دکتر پورحسینی

 

 

 

دکتر برهانی نژاد - دکتر پیشگویی- دکتر اسدی

 

 

دکتر احمدی نژاد

دکتر شفیعی- دکتر گلستانی- دکتر اسفندیارپور

 

 

دکتر بقایی- دکتر حسنی سعدی- دکتر نوری

 

 

دکتر فرزاد امیر ابراهیمی

درمانگاه افضلی پور

درمانگاه

 

 

دکتر خیرخواه- دکتر دیوسالار

بخش قلب*

*بخش قلب*

اساتید گروه قلب

دکتر منزه- دکتر صباحی- دکتر شیرین جعفری

 

 

 

بيمارستان شفا

 

 

 

 

 

روماتولوژي

 

 

 

نفرولوژي

 

 

 

اعصاب

 

دكتر شكيبي دكترعطاپور دکتر شایان مقدم- دکتر رحیمی- دکتر حسن آقایی

 

 

 

دكتر آزمندياندکتر اطمینان دکتر حبیب زاده- دکتر فاطمه موسوی-دکترصابر-  دکتر مریم موسوی- دکتر شمس پور

 

 

 

 

 

 

دکتر حمزه ای مقدم دکتر شفا دکتر صدیقی دکتر سیف الدینی دکتر ابراهیمی

دکتر شهابی- دکتر سازور- دکتر نفیسی

 

 

دکتر جعفریان- دکتر یزدانی- دکتر یوسفی- دکتر قنبرنژاد

 

 

-

 

*تصمیم گیری در مورد انتخاب بیمارستان دستیاران معرفی شده به بخش قلب توسط آقای دکتر موذن زاده انجام میشود.

طرح:دکتر حاج محمدی                                                                                                                                            دستیارارشد داخلي : دكترنعمت الهی

تذكر : دستياران بخشهاي مختلف داخلي موظفند قبل از راند آموزشي اتندينگ يك WORKING ROUND داشته باشند . بطوريكه تا قبل از ساعت 12 كليه كارهاي مورد لزوم بيماران انجام و با درخواست شده باشد.  هیچ اعتراضی مورد قبول نیست.                        

                                                                                                                دكتر  رستم یزدانی-مدير گروه داخلي