۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند  

                                                                               ليست كشيك رزيدنتهاي گروه داخلي از 28/12/96 لغایت 13/1/97

ايام هفته

تاريخ

اورژانس  افضلی     اورژانس افضلی پور       اورژانس افضلی

گوارش و CCUA

ریه وCCUB

 

بخش باهنر

 

ارشد باهنر

 

بخش شفا

ارشدشفا

 

دوشنبه

28/12/96

دکتر یوسفی مهدیزاده کلانتری

طیاری

جعفریان

نوری

گیلانی

کمالی

دیوسالار

اسفندیارپور

یزدانی

سه شنبه

29/12/96

دکتر یوسفی مهدیزاده حسنی سعدی

اسفندیارپور

جعفریان

نوری

گیلانی

کمالی

دیوسالار

کربلایی

طیاری

چهارشنبه

1/1/97

دکتر فاطمه جعفری شیرین جعفری

یزدانی

جعفریان

نوری

گیلانی

کمالی

فرزاد

کربلایی

حاج جعفری

پنجشنبه

2/1/97

دکتر  قنبر نژاد- مهدوی

طیاری

باقری

یوسفی

حسنی سعدی

کمالی

خیرخواه

یزدانی

حاج جعفری

جمعه

3/1/97

دکتر فاطمه جعفری- مهدوی

اسفندیارپور

باقری

یوسفی

نوری

کمالی

حاج جعفری

بقایی

یزدانی

شنبه

4/1/97

دکتر شیرین جعفری حسنی سعدی

کربلایی

باقری

نوری

گیلانی

قنبر نژاد

کاظمی پور

طیاری

بقایی

یکشنبه

5/1/97

دکتر یوسفی- کمالی

بقایی

شفیعی

نوری

گیلانی

قنبر نژاد

کاظمی پور

فاطمه جعفری

کربلایی

دوشنبه

6/1/97

دکتر نفیسی کاردوست

صوری

صباحی

یوسفی

گیلانی

کلانتری

شفیعی

مهدوی

بقایی

سه شنبه

7/1/97

دکتر نفیسی کاردوست

صوری

صباحی

قنبر نژاد

اشرفی

حسنی سعدی

احمدپور

علینقی

صالحی

چهارشنبه

8/1/97

دکتر کلانتری اشرفی

صوری

غربا

قنبر نژاد

کاردوست

شیرین جعفری

احمدپور

علینقی

سازور

پنجشنبه

9/1/97

دکتر نفیسی مهدیزاده اشرفی

صالحی

غربا

حسنی سعدی

مهدوی

کلانتری

احمدپور

سعیدی

سازور

جمعه

10/1/97

دکتر فاطمه جعفری قنبر نژاد

صالحی

غربا

نفیسی

کاردوست

شیرین جعفری

نعمت الهی

علینقی

فرجامی

شنبه

11/1/97

دکتر حسنی سعدی مهدیزاده-مهدوی

علینقی

گلستانی

کاردوست

اشرفی

کلانتری

شهابی نژاد

سعیدی

فرجامی

یکشنبه

12/1/97

دکتر قنبر نژاد - اشرفی

سازور

گلستانی

کاردوست

نفیسی

فاطمه جعفری

منزه

سعیدی

فرجامی

دوشنبه

13/1/97

دکتر کلانتری مهدیزاده نفیسی

سازور

گلستانی

اشرفی

شیرین جعفری

فاطمه جعفری

منزه

مهدوی

سعیدی

                       
 

رستم یزدانی - مدیر گروه داخلی