۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند  

 كشيك آنکالي اتندينگهاي گروه داخلي در اورژانس و بخشهاي داخلي عمومي عفوني و آندوسكوپي بيمارستانهاي افضلي پور  - باهنر شماره 2 (شفا )  در نیمه دوم فروردین ماه سال 97

تاریخ

اورژانس داخلي و ICU

آنکال بخش ریه بیمارستان افضلی پور

بخش آندوسكوپي و مشاوره

بخش كليه

بيمارستان شفا و بیمارستان باهنر و بیمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی داخلي بيمارستان شفا

 بخش خون

بیمارستان باهنر

بخش غدد بيمارستان  افضلی پور

بخش عفونی بیمارستان افضلی پور

اورژانس وICU  بیمارستان افضلی پور ( بخش عفونی )

بخش جنرال

بیمارستان باهنر

س 14/1//97

دکتر ترابیان

دکتر ثمره فکری

دکتر حیاتبخش

دکتر آزمندیان

دکتر رحیمی

دکتر معاضد

دکتر سنجری

دکتر فرخ نیا

دکتر فرخ نیا

دکتر اسدی

چ 15/1//97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پ 16/1//97

"

"

دکتر زاهدی

دکتر مریم موسوی

"

"

"

"

"

"

ج   17/1//97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

ش 18/1//97

"

دکتر شفاهی

دکتر سعیدپور

دکتر شمس پور

"

دکتر پورحسینی

دکتر مختاری

دکتر صراف زاده

دکتر صراف زاده

"

ی 19/1//97

دکتر سلاجقه

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دو 20/1//97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

س  21/1//97

"

"

"

دکتر فاطمه موسوی

"

"

"

"

"

"

چ 22/1//97

"

"

دکتر خالصی

"

"

دکتر نعمتی

"

دکتر بوریا زاده

دکتر بوریا زاده

"

پ 23/1//97

"

"

"

"

دکتر شکیبی

"

دکتر گذشتی

"

"

دکتر پیشگویی

ج 24/1//97

دکتر جمالیزاده

"

"

دکتر صابر

"

"

"

"

"

"

ش 25/1//97

"

دکتر هاشمی

"

"

"

"

"

"

"

"

ی 26/1//97

"

"

دکتر احمدی

دکتر حبیب زاده

"

"

|"

"

"

"

دو 27/1//97

"

"

"

"

"

دکتر  کلانتری

دکتر یوسف زاده

دکتر ابوسعیدی

دکتر ابوسعیدی

"

س 28/1//97

دکتر پزشکی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

چ 29/1//97

"

"

"

دکتر اطمینان

"

"

"

"

"

"

پ 30/1/97

"

"

دکتر سیدمیرزایی

"

"

"

"

"

"

"

ج 31/1//97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

                                        

دکتر رستم یزدانی

                                                                                                                                                         مدیر گروه داخلی