۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ فروردين   

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

بخش

14-31

15-1

31-16

15-1

31-16

ریه

مینا محمدی

آنا آستانی

یاسمن علی اکبری

بشری سپهر

مینا صدیقی

حافظ پور

علیزاده

فرهادی

قائد امینی

قاسمی

ذوالعلی

شول

سیدقاسمی

امینی زاده

فدائیه

مقتدر

کریمی افشار

فخارپور

ابراهیمی

حاج محمدی

عباس زاده

آفتابی

رجبی

صابری

عباسی

 

گوارش

مریم عباسی

فریدا صابری

فاطمه رجبی

حامد امینی زاده

محمد حسین فدائیه

کاوه سلیمانی

فاطمه آفتابی

الهام عباس زاده

محسن متوسلیان

غزاله توسلیان

فاطمه بحرینی

الهه برخورداری

نفیسه فخارپور

کرم زاده

مقتدر

فرهادی

قائد امینی

خازنی

ابریشمی

قاسمی

ابراهیمی

شول

سید قاسمی

محمودی

امین پور

غدد

مریم کرم زاده

سارا حافظ پور

نیلوفر علیزاده

کریمی افشار

امینی زاده

فدائیه

مینا محمدی

یاسمن علی اکبری

آستانی

عباسی

صابری

رجبی

بحرینی

برخورداری

کاوه سلیمانی

خون

فاطمه بحرینی

الهام برخورداری

الهام ذوالعلی

مهسا کریمی افشار

الهام سیدقاسمی

سید احسان محمودی

معصومه امین پور

اسماء برخوری

پیمان حاج محمدی

کاوه سلیمانی

محسن متوسلیان

غزاله توسلیان

بشری سپهر

ساران حافظ پور

نیلوفر علیزاده

مینا صدیقی

مریم کرم زاده

حسین قائد امینی

هانیه خازنی

مریم ابریشمی

نفرولوژی

مریم ابراهیمی

محمدرضا فرهادی راد

حسین قائد امینی

هانیه خازنی

مریم ابریشمی

بحرینی

برخورداری

شول

کرم زاده

ذوالعلی

حافظ پور

علیزاده

صدیقی

برخوری

کریمی افشار

فدائیه

امینی زاده

سیدقاسمی

توسلیان

متوسلیان

محمدی

آستانی

سپهر

علی اکبری

حاج محمدی

روماتولوژی

سعیده قاسمی

نفیسه فخارپور

الهه مقتدر

خازنی

ابریشمی

صدیقی

آفتابی

عباس زاده

ابراهیمی

سلیمانی

محمودی

امین پور

برخوری

حافظ پور

علیزاده

جنرال

ساناز شول

اسماء برخوری

الهام سیدقاسمی

الهه مقتدر

نفیسه فخارپور

پیمان حاج محمدی

 

مریم عباسی

فریدا صابری

فاطمه رجبی

یاسمن علی اکبری

مینا محمدی

آنا آستانی

الهام ذوالعلی

مینا صدیقی

سعیده قاسمی

درمانگاه افضلی پور

معصومه امین پور

مریم ابراهیمی

فرهادی

آفتابی

توسلیان

مسمومیت

سید احسان محمودی

بشری سپهر

قائد امینی

عباس زاده

متوسلیان

اورژانس

پیمان حاج محمدی

کاوه سلیمانی

فاطمه آفتابی

الهام عباس زاده

محسن متوسلیان

غزاله توسلیان

محمدی

آستانی

علی اکبری

عباسی

صابری

رجبی

سپهر

محمودی

امین پور

خازنی

ابریشمی

قاسمی

بحرینی

برخورداری

کرم زاده

شول

ذوالعلی

برخوری

فدائیه

امینی زاده

کریمی افشار

فخارپور

مقتدر

فرهادی